• เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2563 15:07


นายแพทย์บรรเจิด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง


นายแพทย์จรัล ปันกองงาม
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1


นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2


นายอธิฐาน วงศ์ใหญ่

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


นายแพทย์ราวิน โซนี่
รองผู้อำนวยการด้านศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก


นายแพทย์นิพนธ์ เฉลิมพันธ์ชัย

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ


นางสมพร เลิศวิริยเสถียร

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล


นายแพทย์ภาคภูมิ พจนารถ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัสดุและบำรุงรักษา


นายแพทย์ธานินทร์ สุขวัลย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินและบัญชี


นายแพทย์อตินาท ศรีรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ คนที่ 2
และหัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก