วิสัยทัศน์

ศูนย์รวมแห่งความเป็นเลิศด้านการแพทย์ และสาธารณสุขของภาคเหนือ

 

พันธกิจ

1. Service = ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน ทันสมัย

2. Quality = พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

3. Academy = เป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ส่งเสริมงานวิจัยและจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย

4. Good Governance = มีธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม

 

คุณค่าร่วม

รับผิดชอบ สามัคคี มีเมตตา