ผอ.รพ.ลำปาง
นายแพทย์ธานี ลิ้มทอง
ผู้อำนวยโรงพยาบาลลำปาง
   


นายแพทย์จรัล ปันกองงาม
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (คนที่ 1)
 

ผู้บริหาร
นายแพทย์สุรศักดิ มีพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (คนที่ 2)

และหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม

   
 ผู้บริหาร
นายอธิษฐาน วงศ์ใหญ่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้บริหาร
นางสมพร เลิศวิริยเสถียร
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
   

ผู้บริหาร
นายแพทย์นิพนธ์ เฉลิมพันธ์ชัย
รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบการบริการ
และสนับสนุนบริการด้านสุขภาพ

ผู้บริหาร

นายแพทย์นิพนธ์ ปันทะรส

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอาคารสถานที่

   

ผู้บริหาร

นายแพทย์กิตติชัย แก้วดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ ที่ 1

ผู้บริหาร

นายแพทย์อตินาท ศรีรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ ที่ 2

   
ผู้บริหาร
นายแพทย์ภาคภูมิ พจนารถ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัสดุและบำรุงรักษา

ผู้บริหาร

นายแพทย์ธานินทร์ สุขวัลย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินและบัญชี

   

นายแพทย์ราวิน โซนี่

รองผู้อำนวยการด้านศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก