หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย
     

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ สาลีผล
หัวหน้ากลุ่มสูติ-นรีเวชกรรม

นายแพทย์สหธรรม สมินทรปัญญา
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม

     

แพทย์หญิงธนิตา บุญยพิพัฒน์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

เภสัชกรหญิงมยุรี แสงอุทัยวณิชกุล

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

นายแพทย์นรัตน์ ประสพโชค
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

     
     

หัวหน้าหน่วยงาน

นางณิชาพร วงศ์ธานี
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์การ


นายแพทย์พัฒนพงศ์ เส็งพานิช
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม

นายแพทย์สุจริต สวนกูล
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

     
nongnuch_ji
นายแพทย์สังกาศ สุวรรณวิไล
หัวหน้ากลุ่มงานจักษุ

นายแพทย์ศุภวิทย์ ดลเฉลิมพรรค
หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
chuleeporn_non
แพทย์หญิงเกษศิริ เหลี่ยมวานิช
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
     

ทันตแพทย์ณรงชัย ดำเนินสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
no
แพทย์หญิงอารยา แก้วจำรัส
หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี
no
นายแพทย์ปิยพงษ์ อุ่นปัญโญ
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
     
tanin
นายแพทย์อรัญ รัตนพล
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
no
แพทย์หญิงกรวรรณ หาญประกอบสุข
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

นายแพทย์กำพล เครือคำขาว
หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชวิทยา

     

นายแพทย์อตินาท ศรีรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลคุณภาพ

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเยี่ยมสำรวจภายใน

หัวหน้าหน่วยงาน

แพทย์หญิงวชิราภรณ์ อรุโณทอง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

 

นางพรพรรณ์ วีรัศวิน
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

 

     

หัวหน้าหน่วยงาน

นางสาวลักขณา วงศ์ศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

หัวหน้าหน่วยงาน

นางสาวศิริลักษณ์ หวังรุ่งโรจน์
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

bunyarat

นางสาวศรัญญา อินต๊ะเชื้อ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

     

นางวรรณทนา แสงเพชร์

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

นางชุลีพร นนทสูติ
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ


แพทย์หญิงกวินทรา คันธรส

หัวหน้ากุล่มงานอาชีวเวชกรรม

     

นายดุลย์ ถ้อยคำ

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นายศรชัย ใสสุขสอาด

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุงฯ

นางสาวอุไรพร วสันต์ขจร

หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาศาสตร์

     

นายเหมราช สุขพันธุ์

ห้วหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

นายสุรสิทธิ์ พงษ์เลาหพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม

นายนิพนธ์ เฉลิมพันธ์ชัย

หนัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

   

 

นางสาวเบญจมาศ วงศ์มณีวรรณ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล           ผู้ป่วยหนัก และผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบริการ         ความเชี่ยวชาญระดับสูง

นางวิลาสินี หาญเมธี

รักษาการห้วหน้ากลุ่มงานการพยาบาลงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหารทรัพยากรทางการพยาบาล

นางคหวี ศรีสิทธิรักษ์

ห้วหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ และผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการวิจัย นวัตกรรม และสารสนเทศทางการพยาบาล

     

นางสาวนภาภรณ์ จิตราพิทักษ์กูล

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล     ผู้ป่วยอายุรกรรม และผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบริการ