หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย
     
หัวหน้าหน่วยงาน
นายแพทย์พลเทพ มณีวรรณ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
หัวหน้าหน่วยงาน
นางณิชาพร วงศ์ธานี
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์การ
pratuang
นายแพทย์วิทูรย์ อนันกุล
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
     

นายแพทย์สุจริต สวนกูล
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นายแพทย์นรัตน์ ประสพโชค
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

นายแพทย์สหธรรม สมินทรปัญญา
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
     
     

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ สาลีผล
หัวหน้ากลุ่มสูติ-นรีเวชกรรม

นายแพทย์พัฒนพงศ์ เส็งพานิช
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม

นายแพทย์จรัล ปันกองงาม
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม
     
nongnuch_ji
นายแพทย์สังกาศ สุวรรณวิไล
หัวหน้ากลุ่มงานจักษุ

นายแพทย์ศุภวิทย์ ดลเฉลิมพรรค
หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
chuleeporn_non
แพทย์หญิงเกษศิริ เหลี่ยมวานิช
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
     

ทันตแพทย์ณรงชัย ดำเนินสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
no
แพทย์หญิงอารยา แก้วจำรัส
หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี
no
นายแพทย์ปิยพงษ์ อุ่นปัญโญ
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
     
tanin
นายแพทย์อรัญ รัตนพล
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
no
แพทย์หญิงกรวรรณ หาญประกอบสุข
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
หัวหน้าหน่วยงาน
ภก.เกษม ฟั้นคำอ้าย
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
     

นายแพทย์กำพล เครือคำขาว
หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชวิทยา
หัวหน้าหน่วยงาน
นางสาวปานวลี ฉันทเจริญโรจน์
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการ
หัวหน้าหน่วยงาน
แพทย์หญิงวชิราภรณ์ อรุโณทอง
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
     
no
นางทิพย์วรรณ เยาวกุล
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าหน่วยงาน
นายแพทย์ธานินทร์ โลเกษกระวี
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าหน่วยงาน
นางสาวลักขณา วงศ์ศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
     
หัวหน้าหน่วยงาน
นางสาวศิริลักษณ์ หวังรุ่งโรจน์
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
bunyarat
นางสาวศรัญญา อินต๊ะเชื้อ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้าหน่วยงาน
นางสาวสุจิตรา หวังรุ่งโรจน์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
     

นางชุลีพร นนทสูติ
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ

 

นางวิลาสินี หาญเมธี

รักษาการห้วหน้ากลุ่มงานการพยาบาลงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหารทรัพยากรทางการพยาบาล

นางคหวี ศรีสิทธิรักษ์

ห้วหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ และผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการวิจัย นวัตกรรม และสารสนเทศทางการพยาบาล

     

 

นางสาวนภาภรณ์ จิตราพิทักษ์กูล

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล     ผู้ป่วยอายุรกรรม และผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบริการ

นางสาวเบญจมาศ วงศ์มณีวรรณ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล           ผู้ป่วยหนัก และผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบริการ         ความเชี่ยวชาญระดับสูง

นางพรทิวา ทักษิน

หัวหน้างานผู้ป่วยนอก