บริการจองห้องพิเศษ

#ในเวลาราชการ 
- ลงทะเบียนผู้ป่วยนอน ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก  โทร. 0 5423 7400 ต่อ 8168 
- จองห้องพิเศษ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก            โทร. 0 5423 7400 ต่อ 8169
 
#นอกเวลาราชการ
- ลงทะเบียนผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี    โทร. 0 5423 7400 ต่อ 1126
- จองห้องพิเศษ ชั้น 1 ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี      โทร. 0 5423 7400 ต่อ 8888

 

อาคารนวมินทรราชประชาภักดี

 

อาคารเมตตา

 

อาคารสิทธิเกษม