โรงพยาบาลลำปาง เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร 
ประเภทร้านข้าวแกง 
สามารถทำข้าวแกง ส้มตำ และยำ
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 3 - 5 มกราคม 2560 ในเวลาราชการ ติดต่อรับและยื่นใบสมัคร ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี 0 5423 7400 ต่อ 1213

หลักฐาน 
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4. สำเนาเอกสารอ้างอิง (วุฒิบัตรด้านการประกอบอาหาร หรือเครื่องดื่ม เอกสารรับรองการผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาล ) (ถ้ามี)