ความเป็นมาของโรงพยาบาลลำปาง

         เริ่มจัดให้มีกิจการสาธารณสุข โดยการป้องกันรักษาโรคให้แก่ราษฎรจังหวัดลำปางขึ้นราว ปี พ.ศ.2460 โดยมีสาธารณสุขจังหวัด 1 นาย มีหน้าที่ป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่ออันตราย มีนายแพทย์ประจำจังหวัด 1 นาย มีหน้าที่ในการรักษาพยาบาล และจำหน่ายยาตำราหลวง
         นายแพทย์ประจำจังหวัดคนแรก คือ นายแพทย์รื่น หงสนันท์ คนที่สองคือ นายแพทย์ขุนสุขบท-บริหาร คนที่สามคือ นายแพทย์สมัย จิตระเวช คนที่สี่คือ นายแพทย์ขุนเวชวิสิฐ คนที่ห้าคือ นายแพทย์ศรีรัตน์ บุญเฉลียว ซึ่งมาลำปางครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 ในตำแหน่ง นายแพทย์ผู้ช่วยกองสาธารณสุขท้องที่ กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ประจำ สุขศาลาจังหวัดลำปาง
 

โอสถศาลา

         สถานที่ปฏิบัติงานบริการคนไข้แห่งแรกของทางราชการ ชื่อว่า "โอสถศาลา" เป็นเรือนแถวไม้ 4 ห้อง ตั้งอยู่บนถนนรัษฎาภิเศก (เช่าจากเอกชน เสียค่าเช่าเดือนละ 35 บาท) โดยจัดให้เป็นที่ทำงาน 2 ห้อง และ ที่พักแพทย์ 2 ห้อง
 

สุขศาลาจังหวัดลำปาง

         ในปี พ.ศ. 2473 นายแพทย์ขุนเวชวิสิฐ โดยความร่วมมือของประชาชน พ่อค้า และข้าราชการจังหวัดลำปางได้จัดสร้างอาคารขึ้นใหม่ มีเรือนตรวจคนไข้ 1 หลัง เรือนคนไข้ 2 หลัง เรือนครัว 1 หลัง หอพักน้ำ 1 หลัง ในที่ดินของราชพัสดุซึ่งเดิมเป็นที่ของเรือนจำจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ที่สี่แยกถนนราชวงค์ (ตรงข้ามธนาคารออมสิน สาขาลำปาง) มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ เรียกว่า "สุขศาลาจังหวัดลำปาง"
         กิจการของสุขศาลาจังหวัดลำปางเมื่อ พ .ศ. 2479 นั้น มีนายแพทย์ประจำสุขศาลา 1 คน นางพยาบาล 1 คน พยาบาลชาย 2 คน คนงาน 2 คน และเตียงรับคนไข้ 25 เตียง สุขศาลาแห่งนี้ได้เริ่มทำการผ่าตัดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2479 เริ่มโดยการผ่าตัดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ และไส้ติ่งอักเสบ มีเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อวินิจฉัยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2482
 

สุขศาลาเทศบาลเมืองลำปาง

         พ.ศ. 2478 มีการจัดตั้งเทศบาลเมืองลำปางขึ้น กิจการสาธารณสุขของท้องถิ่นในเขตชุมชนของจังหวัดได้โอนจากแผนกสุขาภิบาลจังหวัดไปขึ้นกับสำนักเทศบาลเมืองลำปาง และเปลี่ยนชื่อเป็น "สุขศาลาเทศบาลเมืองลำปาง"
 

โรงพยาบาลเทศบาลเมืองลำปาง

         พ.ศ. 2482 คณะเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำปางในขณะนั้นมีความเห็นว่า ที่ตั้งของสุขศาลาเทศบาลเมืองลำปางมีเนื้อที่คับแคบ ไม่อาจจะขยับขยายปลูกสร้างอาคารเพิ่มเติมให้เพียงพอกับจำนวนคนไข้ที่จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนพลเมืองที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับได้ เพราะตั้งอยู่ในเขตชุมชนและร้านค้าอีกทั้งเป็นการไม่เหมาะสมที่สถานที่รักษาพยาบาลคนไข้จะตั้งอยู่ในเขตชุมชนอันแออัดจึงได้ตกลงจัดหาที่ใหม่ เพื่อจัดสร้างสถานที่รักษาพยาบาลคนไข้ของจังหวัดขึ้นใหม่ และได้ตกลงซื้อที่ดินแปลงใหม่ซึ่งเป็นที่นาและป่าละเมาะ เนื้อที่จำนวน 80 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา (ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลศูนย์ลำปางในปัจจุบัน) และได้จัดสร้างอาคารต่าง ๆ ขึ้น โดยเงินงบประมาณของเทศบาลเมืองลำปาง คือ ตึกอำนวยการ ซึ่งเป็นตึกเฟอร์โรคอนกรีต 2 ชั้น 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง เรือนพักศพ 1 หลัง และได้เปิดเป็นที่ทำการรักษาพยาบาลเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2485 โดยมี นายแพทย์ 1 คน พยาบาล 6 คน (ชาย 2 คน) และคนงาน 3 คน
 

โรงพยาบาลเมืองลำปาง

         พ.ศ. 2493 เทศบาลเมืองลำปางได้โอนกิจการของโรงพยาบาลเทศบาลเมืองลำปางให้แก่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลเมืองลำปาง" ส่วนที่ดินที่ ตั้งโรงพยาบาลยังคงเป็นสิทธิของเทศบาลเมืองลำปาง
 

โรงพยาบาลลำปาง

         จากความร่วมมือร่วมใจและจิตศรัทธาของประชาชน พ่อค้า คหบดี และข้าราชการของจังหวัดลำปาง ซึ่งเห็นความสำคัญของสถานที่ให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนผู้ป่วยไข้ จึงได้ช่วยกัน สละทรัพย์สินสร้างอาคารให้แก่โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ประกอบกับทางราชการกรมการแพทย์ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินเดือน และค่าใช้สอยต่าง ๆ รวมทั้งเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านต่าง ๆ ให้อยู่ตลอดมา โรงพยาบาลแห่งนี้จึงได้ปรับปรุงและขยายกิจการให้บริการแก่ประชาชนได้มากขึ้นในเวลาต่อมา และได้ชื่อว่า "โรงพยาบาลลำปาง"
 

โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง

         ในโครงการพัฒนาการสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2520 - 2524 นั้น กระทรวงสาธารณสุขได้มีการสร้างและยกฐานะโรงพยาบาลจังหวัดขึ้นเป็น โรงพยาบาลศูนย์ รวม 14 แห่ง เพื่อสกัดกั้นผู้ป่วยที่อยู่ในต่างจังหวัดมิให้ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นในการขอรับบริการที่มีคุณภาพจากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและเพื่อรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลจังหวัดอื่นๆ ที่มีอยู่โดยรอบ ตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุข ทุกระดับ โรงพยาบาลลำปางก็ได้รับเลือกให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในเขต 5 ของภาคเหนือตอนบนในครั้งนั้นด้วย ซึ่งในตอนต้นมีจังหวัดในเครือข่ายรวม 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ และน่าน (ปี 2530 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้ปรับเป็นโรงพยาบาลศูนย์ เขต 5/2 รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย และพะเยา)
          ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งเขตปกครองกลายเป็นภาคเหนือตอนบน เขต 10 ประกอบด้วย 6 จังหวัด (จังหวัดแพร่ และน่าน ไปรวมอยู่กับเขต 9 พิษณุโลก) โดยมีโรงพยาบาลลำปางเป็น ศูนย์เขต 10/1 รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลลำปางจึงได้รับการสนับสนุนทั้งด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ตามลำดับจนสามารถขยายจำนวนเตียง อีกทั้งได้รับการจัดสรรแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านต่าง ๆ มาประจำงาน สามารถเพิ่ม ขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ครบถ้วนและมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงฯ กำหนด
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง

 
               ปัจจุบันโรงพยาบาลลำปาง มีจำนวนเตียงทั้งหมด 743 เตียง และมีอัตรากำลังทั้งหมด 2,352* คน
 
 
หมายเหตุ : * ที่มา งานการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำปาง (ต.ค 2561)