แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กระทรวงสาธารณสุข (เอกสารอยู่ระหว่างดำเนินการ)