นางสมพร เลิศวิริยเสถียร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง. และคณะเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง ในโอกาสมอบของขวัญปีใหม่เด็กแรกเกิด ปี พ.ศ. 2561

วันที่ 3. มกราคม 2561 ณ หอผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 5 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี