คุณแม่นิตยา แซ่จันทร์ ร่วมบริจาครถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย. จำนวน 5 คัน โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานผู้ป่วจนอก และงานควบคุมครุภัณฑ์ ฝ่ายพัสดุ. ร่วมรับมอบวันที่ 17 กันยายน 2561. ณ อาคารผู้ป่วยนอก. ขออนุโมทนาบุญที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ด้วยเทอญ

ภาพโดยกลุ่มงานผู้ป่วยนอก