วันที่. 30 ตุลาคม 2561 เวลา. 10.00 น. ณ ห้องประชุม. นพ.สกล - พญ.ชุติมา. กาญจนวงศ์. ชั้น3 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี. นายแพทย์จรัล. ปันกองงาม. รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์. เป็นประธาน. ประชุมเตรียมความพร้อม. #จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ ในส่วนภูมิภาค เขตภาคเหนือ. ที่จะจัดขึ้น. วันที่. 28-30 พฤศจิกายน. 2561 ณ โรงพยาบาลลำปาง. โดยความร่วมมือกับชมรมผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย. สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย. โรงพยาบาลราชวิถี. กระทรวงสาธารณสุข