บริการนัดล่วงหน้า

บริการนัดหมายล่วงหน้า

ระบบ VPN

vpn1

ระบบบริการ

OldMan_Icon
p4p

สายด่วนสุขภาพ

บริการสายด่วนสุขภาพ
Hotline Center
โทร 1669
ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

+++++++++++++++

แผนพัฒนาบุคลากร


เบอร์โทรศัพท์ภายใน

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:24 น.
เบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลลำปาง                                          
 
อาคารอำนวยการ (ชั้นบน)
สำนักงานผู้อำนวยการ  
- ห้องผู้อำนวยการ ( 222443 ) 1111
- สำนักงานผู้อำนวยการ 1220,1221,1216
- รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 3333
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอำนวยการทั่วไป 4444
- สำนักงานกลุ่มการพยาบาล 1200
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์
  (หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล)

5555

- ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล (ด้านบริการและวิชาการ) 1209
- ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล (ด้านบริการศึกษา) 1210
- สำนักงานกลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส.) 1206
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ 2222
ฝ่ายบริหารทั่วไป  
- หัวหน้าฝ่ายบริหาร 1212
- สำงานฝ่ายบริหารทั่วไป(งานธุรการ) 1201,1203,1213,1222
- ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 1202
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านทรัพยากรมนุษย์ 1226
- หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 1227
- ห้องประชุมโรงพยาบาลลำปาง 1 1204
ฝ่ายการเงิน
- หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 1208
- หมวดเงินเดือนและสวัสดิการ 1214
- หมวดจ่ายเจ้าหนี้ 1223
- หมวดติดตามทวงหนี้ 1218,1225
- หมวดตรวจสอบ 1225
- หมวดรับชำระค่ารั กษาพยาบาลและเงินบริจาค 1218
- ฝ่ายบัญชี 1205,1207
 
อาคารอำนวยการ (ชั้นล่าง)
- งานประชาสัมพันธ์ 1000-1
- หน่วยบริการโทรศัพท์ 0,1143
- ห้อง CONTROL ROOM 2900
- ศูนย์ความรู้เพื่อสุขภาพ 1128
- งานวิทยุ 1100
งานเวชระเบียน ฝ่ายสารสนเทศ  
- งานทะเบียน 1100,1107
- งานทะเบียนนอกเวลา 1130
- งานเวชสถิติ 1102
- ข้อมูลารยงานเวชระเบียน 1132
- งานทะเบียนผู้ป่วยใน 1126
- เวชระเบียนผู้ป่วยใน (ยืม CHART) 1154,1155

- หน่วยบริการสวัสดิการสังคม (โทร. 0-5423-0053 แฟกซ์ 0-5421-7135)

1109,1144
- หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ 1109
- งาน พรบ.รถ/อบห.นักเรียน (ผู้ประสพภัยจากรถ) (โทร. 0-5421-9165) 1124
- งานสังคมสงเคราะห์ (บัตรทอง) 1160
กลุ่มงานเภสัชกรรม
- หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชฯ 1145
- ห้องยา OPD 1140 - 1
- ห้องให้คำปรึกษาเรื่องยา 1151
- ห้องเภสัชคลินิค 1127
- คลังยา 1142,1148
- คลังยาชั้นล่าง 1147
- FAX (ที่คลังยา) 1146
- ห้องให้คำปรึกษา 1110
- ศูนย์พึ่งยา 1104
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก OPD
- สำนักงานผู้ป่วยนอก และเลขากลุ่มงานผู้ป่วยนอก 1131
- ห้องตรวจไปต่างประเทศ 1120
- ห้องตรวจประกันสังคม / ห้องตรวจสุขภาพ / ห้องตรวจนอกเวลา 1123
- ห้องฉีดยา - ทำแผล 1118
- ผ่าตัดเล็ก (OR เล็ก) 1119
- ศูนย์นำส่งผู้ป่วย(เปล) 1122
- ห้องตรวจศัลยกรรม 1103
- ห้องตรวจกุมารเวช (เด็ก) 1106
- ห้องตรวจหัวใจ (EKG) 1108
- ห้องตรวจอายุรกรรม (MED) 1135,1134,1112,1113
- ห้องตรวจนรีเวชกรรม 1116
- ห้องตรวจ ANC (ฝากครรภ์) 1114
- ห้องวางแผนครอบครัว 1115
 
อาคารอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน
- หอผู้ป่วยอุบัตเหตุ (ICU อุบัติเหตุ) 2300-1
- หอผู้ป่วยศัลกรรมประสาท 2400
- ห้องพักแพทย์ศัลยกรรมประสาท 2401
- หอผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด ( CVT) 8844
- กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช (ER) 0-5422-8914
  ศูนย์กู้ชีพ (EMS) หรือ ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน 0-5423-8015-7,217045
2101,1669
- ห้องพักแพทย์เวรหญิง 2130
- ห้องพักแพทย์เวรชาย 2131
- สโมสรแพทย์ชั้นบน 2220
- ห้อง X - RAY 2111
- ห้องยานอกเวลา (ER) 2150
- ห้องเก็บเงินนอกเวลา (ER) 2151
 
อาคารทรีทเม้นท์
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิค
- ห้อง LAB 28 OPD 3000
- ธนาคารเลือด 29 3001 - 2 (230696)
- ห้อง LAB 28 โลหิตวิทยา 28/1 (CBC) 3003
- ห้อง LAB แบคทีเรีย 28/3 (คุณเทียมจันทร์) 0-5423-0862 3004
- ห้อง LAB น้ำเหลืองวิทยา 3005
- ห้อง LAB เคมีคลินิค 3006
- ห้องธุรการพัสดุ LAB 3007
- ห้องคุณกัณหา หล่อยนต์ (เคมีคลินิค) (โทรและแฟกซ์) 3008
- ห้องจุลชีววิทยา 3009
- ห้องคุ้มครองผู้บริโภค (คุณวิชาญ) 3010
กลุ่มงานพยาธิวิภาค
- หัวหน้ากลุ่มพยาธิวิทยากายวิภาค 3103
- ห้องเซลล์วิทยา (ห้องชิ้นเนื้อ) 3101
- ห้องเก็บศพ 3102
กลุ่มงานรังสีวิทยา (X - RAY)
- หัวหน้ากลุ่มงาน X -RAY 3200
- เคาน์เตอร์ X - RAY ด้านหน้า 3201
- X - RAY ด้านหลัง (นอกเวลา) 3203
- ห้อง ULTRASOUND 3202
- สำนักงานกลุ่มงานรักสีฯ (เลขา) 3204
- ห้องการเงิน X - RAY (ห้องเก็บเงิน) 3750
- ห้องรับรู้รายได้ 3751
- ห้องส่องกระเพาะ 3700
งานห้องผ่าตัด OR
- เคาน์เตอร์ห้องผ่าตัด (ต่อภายใน) 3300,3304
- เคาน์เตอร์ห้องผ่าตัด (ต่อภายใน) 3300,3304
- ห้องผ่าตัด 3301,3303
- ห้องผ่าตัดสูติกรรม 3320
กลุ่มงานวัสัญญี
- หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี 3402
- สำนักงานกลุ่มงานวิสัญญี 3400-1
งานห้องคลอด
- ห้องคลอด 3600-1
- เคาน์เตอร์หน้าห้องคลอด 3605
- ห้องขูดมดลูก 3602
- ห้อง ULTRASOUND สูติกรรม 3603
- ห้องพักแพทย์ในห้องคลอด 3604
- ห้องพัก EXTERN ในห้องคลอด 3632
งานผู้ป่วยหนัก ICU ทั่วไป 3500-1
- ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ 3502
 
อาคารทันตกรรม
- กลุ่มงานทันตกรรม 4000-1
 
ตึกการุณย์
- งาน DAY CARE 4501
- กลุ่มงานจิตเวช (นพ.รักษ์ 230052) 4502,4504
- ห้องเภสัชกรรมจิตเวช (ห้องยา) 4503
- ห้องการเงินจิเวช 4450
ชั้น 2
- หอผู้ป่วยตึกการุณย์ 4500
 
ตึกสุคำ
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ (พญ.เพชรินทร์) 4660
- หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม (พญ.อภิญา) 4663
- งานพัฒนาชุมชน/ งานธุรการ 4661
- งานบริการสาธารณสุขเขตเทศบาล 4662
- งานข้อมูลเฝ้าระวังโรคระบาด 4664
- งานดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน (HOME HEALT CARE) 4667
- งานสุขภาพชุมชน PCU/งานนักศึดษาแพทย์ 4668
 
อาคารพระสงฆ์อาพาธ
ชั้น 1
- ห้องประชุมตึกสงฆ์อาพาธ 4180
- งานบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 4101-2
- ห้องโถง ชั้น 1 1234
ชั้น 2
- ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ (ศูนย์ข้อมูล) 4215, 4219
- หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ 4208
- สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (IT) 4204,4209,4216
- ช่างคอมพิวเตอร์ 4205
- ฝ่ายสวัสดิการสังคม fax 230053
- ผู้อำนวยการด้านสวัสดิการสังคม (หัวหน้าฝ่ายหลักประกัน) 4300
- งานเรียกเก็บประกันสังคม 4301
- งานประกันชีวิต/งานตรวจสอบการเรียกเก็บ 4213
- งานเรียกเก็บประกันสุขภาพ 4212
- ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 4218
ชั้น 3
- สนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ (โทรและแฟกซ์ 0-5432-3618) 4190
- กลุ่มงานสุขศึกษา 4200
- หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา 4202
- งานตรวจสอบภายใน 4201
- งาน IC 4302
- ห้องแพทย์นิติเวช (นพ.กำพล เครือคำขาว) 4203
- ห้องเลขากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช (ER) 2102
- งานคดี 2103
ชั้น 4
- หอผู้ป่วยพระสงฆ์อาพาธ 4400
- ห้องเคมีบำบัด 4222
 
อาคารเรียนรวมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา คลินิก
- ห้องสมุด 4303
- ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา คลินิก 4304
- ห้องวารสาร 4305
- ห้องประชุมศูนย์แพทยฯ 4306
- สำนักงานแพทยศาสตร์ 4309
- รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ 4310
- ห้องบรรณรักษ์ (FAX 0-5432-2829) 4311
- ห้องโสตเวชนิทัศน์ศูนย์แพทยศาสตร์ 4312
- ห้องพักอาจารย์ศูนย์แพทยศาสตร์ 4313
- หอพักนักศึกษาแพทย์ (เคาน์เตอร์) 9004-5
 
อาคารเมตตา
ชั้น 1
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
- ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก (OPD) 5101,5108
- ห้องเภสัชกรรม (ห้องยา) 5140
- ห้องการเงอน (ห้องเก็บเงิน) 5106
- สำนักงานกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก 5121
- ศูนย์เปล 5133
ชั้น2
- สำนักงานกลุ่มงานจักษุ (เลขา) 5122
- ห้องตรวจตา OPD จักษุ 5124
- ห้องตรวจการได้ยิน 5126
- ห้องตรวจ หู คอ จมูก OPD โสต ศอ นาสิต (ENT) 5127
ชั้น 3
- หอผู้ป่วยจักษุ (ตึกตา) 5103,5107
ชั้น 4 ห้องพิเศษ 5104
- ห้อง 400 5720
- ห้อง 401 5721
- ห้อง 402 5722
- ห้อง 403 5723
- ห้อง 404 5724
- ห้อง 405 5725
- ห้อง 406 5726
- ห้อง 407 5727
- ห้อง 408 5728
- ห้อง 409 5729
- ห้อง 410 5730
- ห้อง 411 5731
- ห้อง 412 5732
ชั้น 5 ห้องพิเศษ 5105
- ห้อง 500 5700
- ห้อง 501 5701
- ห้อง 502 5702
- ห้อง 503 5703
- ห้อง 504 5704
- ห้อง 505 5705
- ห้อง 506 5706
- ห้อง 507 5707
- ห้อง 508 5708
- ห้อง 509 5709
- ห้อง 510 5710
- ห้อง 511 5711
- ห้อง 512 5712
 
อาคารครูบาเจ้าเกษมเขมโก (กระดูก)
ชั้น 1
- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1 5100
- ห้องพักแพทย์เวรศัลยกรรมกระดูก 5130
- ห้อง X-RAY คอมพิวเตอร์ 5109
ชั้น 2
- หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 1 5200
ชั้น 3
- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 5300,5302
ชั้น 4
- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง 2 5400
- หอผู้ป่วย หู คอ จมูก (โสต ศอ นาสิก ENT) 5401
- งานผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก (OR กระดูก) 5500-1
- ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด 5502
 
อาคารเวชกรรมฟื้นฟู (กายภาพบำบัด)
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
- หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 5605
- สำนักงานกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 5600
- ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู(OPD) 5611
- งานอาชีวบำบัด 5601
- งานกายภาพ 5602
- ห้องฝึกเด็ก 5606
- ห้องออกกำลังกาย 5604
- งานกายอุปกรณ์ 5603
- สำนักงานกลุ่มงานอาชีวอนามัย (โทรและแฟกซ์ 0-5422-1531) 5601
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ (นพ.วิทูรย์) 5609
 
อาคารฝ่ายพัสด และบำรุงรักษา
ฝ่ายพัสดุ และบำรุงรักษา (โทร/แฟกซ์ 0-5432-2244)
- หัวหน้าฝ่ายพัสดุ และบำรุง 6400
- สำนักฝ่ายพัสดุฯ (ชั้นบน) 6000-1,6003,6005
- คลังพัสดุ (ชั้นล่าง) 6002
- งานจ่ายกลาง (ชั้นบน) 6101
- งานจ่ายกลาง (ชั้นล่าง) 6100
งานซ่อมบำรุง
- หัวหน้างานซ่อมบำรุง 6200
- ช่างอุปกรณ์การแพทย์ 6202
- งานช่างไฟฟ้า / ช่างอิเลคทรอนิค/ช่างแอร์ 6203,6204
- ช่างโยธา 6205
- ช่างไม้ 6206
- ช่างประปา 6207
- ช่างปูน 6208
- ช่างเครื่องกล,ช่างเชื่อม 6209
- หัวหน้าช่างอุปกรณ์การแพทย์ 6211
- ห้องเวรช่างไฟฟ้า 6212
- ห้องเวรช่างประปา และบาดาล 6213
- งานธุรการซ่อมบำรุง 6201,6214
- ห้องประชุมงานซ่อมบำรุง 6216
 
อาคารซักฟอก
- งานซักฟอก 6300 ,6302
- งานตัดเย็บ 6301
 
งานรักษาความปลอดภัย
งานบริการรักษาความปลอดภัย
- สำนักงาน รปภ./หัวหน้างานภูมิทัศน์และความปลอดภัย 6400
- ป้อมยาม 1 ด้านถนนป่าขาม 6402
- ป้อมยาม 2 หน้าโรงพิมพ์ประตูชัย 6401
- ป้อมยาม 3 หน้าอาคารเมตตา 6403
- รปภ. หน้าลิฟท์ตึกสิทธิเกษม 6404
- ป้อมยามหน้าหอพักพยาบาล 6408
- สำนักงานยานพาหนะ 6407
 
งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
- หัวหน้างานสุขาภิบาล และหัวหน้างานภูมิทัศน์ 6201
- งานสนาม และสวน 6405
- งานเตาเผาขยะ 6406
- งานบำบัดน้ำเสีย 6409
 
อาคารหน่วยผลิตยาปราศจากเชื้อ (น้ำเกลือ)
- งานผลิตยาฯ (ห้องน้ำเกลือ) 6500
- หัวหน้างานผลิตยาฯ (เภสัช) 6501
 
อาคารโภชนาการ
- ฝ่ายโภชนาการ 6600-1
 
อาคารสิทธิเกษม
ชั้น 1
- ร.ป.ภ. หน้าลิฟท์ 6404
- หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 8100
- หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 8111
- สำนักงานกลุ่มงาน กุมารฯ (เลขา) 8121
- ห้อง CONFERENCE 8131
- ห้องพักแพทย์กุมารฯ 8120,8130
- ห้องพักแพทย์ EXTERN 8122
ชั้น 2
- หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม 8200
- หอผู้ป่วย บริบาลทารก 1 (NICU) 8211,8230
- ห้องพักแพทย์นรีเวชฯ 8220
- สำนักงานโครงการวิจัย 8244
ชั้น 3
- สูติกรรม 1 8311
- บริบาลทารก 2 8300
- สูติกรรม 2 8322
- บริบาลทารก 3 8333
- คลินิกนมแม่ 8324
- สำนักงานกลุ่มงานสูติกรรม (เลขา) 8321
- ห้องหัวหน้ากลุ่มงานสูติกรรม 8323
- ห้องพักแพทย์สูติกรรม 8320
- ห้องพัก (EXTERN) 8320
ชั้น 4
- ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ (คช.1) URO 8400
- ศัลยกรรมชาย (คช. 2) 8411
- ห้องพิเศษ VIP 8461
- สำนักงานกลุ่มงานศัลยกรรม (เลขา) 8421
- ห้องพักแพทย์ศัลยกรรม 8420
- ห้องพักแพทย์เวรศัลยกรรม 8430
- ห้องเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยา) 8440
- ห้องการเงิน (ห้องเก็บเงิน) 8450
ชั้น 5
- ศัลยกรรมตกแต่ง PLASTIC 8500
- ศัลยกรรม ไฟฟ้า น้ำร้อนลวก BURN 8501
- ศัลยกรรมหญิง (ศญ.2) 8511
- ห้องพักแพทย์ 8530
- ห้องผู้ตรวจการพยาบาล 8570
- ห้องประชุมอาภรณ์มาลัยทอง 8580
- ห้องจ่ายเงิน 8540
ชั้น 6
- อายุรกรรมหญิง 1 8600 - 1
- อายุรกกรมหญิง 2 8811
- ห้องพิเศษ VIP 8661
- ICU MED (ห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม) 8622,8623
- ห้องประชุม ICU MED 8631
- CCU (ห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ) 8633
- ห้องประชุมกลุ่มงานอายุรกรรม 8680
- EEG (คลื่นสมอง) 8645
- ห้องตรวจคลื่นหัวใจ (ECHO) 8644
- ห้องไตเทียม 8655
- ห้องพักแพทย์เวรชาย 8630
- ห้องพักแพทย์เวรหญิง 8631
ชั้น7
- อายุรกรรมชาย 1 8700
- อายุรกกรมชาย 2 8711
- สำนักงานกลุ่มงานอายุรกรรม (เลขา) 8721
- ห้องพักแพทย์อายุรกกรรม 8720
- ห้องส่องปอด 8722
- ห้องเตรียมอาหาร 8701
- ห้องเภสัชกรรม (ห้องยา) 8740
- ห้องการเงิน (เก็บเงิน) 8750
- ห้องพัก EXTERN 8730
แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2010 เวลา 10:25 น. )
 
free pokerfree poker

ความดีที่ไม่สิ้นสุด

body

ร่วมบริจาคสมทบทุน

thamboon_2

Website แนะนำ

FaceBook โรงพยาบาลลำปาง

FaceBook ศูนย์แพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลลำปาง
mec
HRM LPH

สสจ.ลำปาง

กระทรวงสาธารณสุข

สปสช

สำนักงาน กพ.

จังหวัดลำปาง

uptodate

สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย


clinicalkey

Designed by Lampang Hospital