บริการนัดล่วงหน้า

บริการนัดหมายล่วงหน้า

ระบบ VPN

vpn1

ระบบบริการ

OldMan_Icon
p4p

สายด่วนสุขภาพ

บริการสายด่วนสุขภาพ
Hotline Center
โทร 1669
ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

+++++++++++++++

แผนพัฒนาบุคลากร


รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 11:10 น.

ประกาศโรงพยาบาลลำปาง

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประจำศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง

------------------

                     ด้วยโรงพยาบาลลำปางมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานประจำศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  จำนวน       1  อัตรา  ดังนี้

1.  ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  อัตราค่าจ้างเดือนละ  8,340  บาท

1.1  ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาสถิติประยุกต์

1.2  มีประสบการณ์และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และสถิติ อย่างน้อย  1  ปี

-  มีความรู้ด้านสถิติประยุกต์  คอมพิวเตอร์และสถิติ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ภาษาอังกฤษทางการแพทย์

-  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Ms.Office หรือ อื่น ๆ ในการพิมพ์งาน ความรู้ด้านอ่านเขียนภาษาอังกฤษด้านศัพท์ทางการแพทย์

1.3  สามารถไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่  (โดยย่อ)

-  ปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 - 6 เช่น จัดเตรียมเอกสาร ตำรา จัดทำตารางปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ จัดทำคู่มือหัตถการ  งานทะเบียนและประเมินผลนักศึกษาแพทย์  จัดเก็บทะเบียนประวัตินักศึกษาและผลการเรียนในคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล ประสานงานกับสถานศึกษาของนักศึกษาแพทย์เพื่อจัดเตรียมการสอบ เป็นต้น  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร

2.1  เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และ ไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิด   รับสมัคร

2.2  มีความรับผิดชอบ มีความประพฤติดี มีมนุษยสัมพันธ์  ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

2.3  มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวและโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานโดยผ่านการรับรองจากแพทย์

3.  วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  โรงพยาบาลลำปาง  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  7  ตุลาคม  2554  ภาคเช้าเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.  ภาคบ่ายเวลา 13.00 น.

ถึง 16.00 น.

/ 4. เอกสาร...

- 2 -

4.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต้นฉบับและสำเนาดังต่อไปนี้ (หากไม่สามารถนำเอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ให้มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการสมัครแทน)

4.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 3 x 4 ซม. หรือ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ปี  นับถึงวันปิดรับสมัคร  จำนวน รูป

4.2  ทะเบียนบ้าน  บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา  จำนวนอย่างละ 1  ฉบับและใบสำคัญทางการทหาร (สด.9) สำหรับเพศชาย  จำนวน  1  ฉบับ

4.3  ใบรับรองแพทย์ จำนวน  1  ฉบับ  ให้ผู้สมัครใช้ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลลำปางเท่านั้น  โดยผู้สมัครต้องไปรับคูปองที่เจ้าหน้าที่รับสมัครก่อน  เพื่อนำไปติดต่อทำบัตรที่ห้องทะเบียน  เมื่อได้ใบรับรองแพทย์แล้วให้นำไปให้เจ้าหน้าที่รับสมัครเป็นหลักฐานประกอบการสมัครสอบ

4.4  ปริญญาบัตร  หรือ หนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพร้อมใบระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ ซึ่งผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้วภายในวันเปิดรับสมัครสอบวันสุดท้าย คือ วันที่ 7 ตุลาคม 2554 พร้อมสำเนาจำนวน อย่างละ ฉบับ

4.5  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ

4.6  หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

5.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่สอบคัดเลือก

โรงพยาบาลลำปางจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  และกำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่สอบคัดเลือกให้ทราบในวันที่ 14 ตุลาคม 2554  เวลา 14.00 น.  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ตึกอำนวยการ ชั้น 2  โรงพยาบาลลำปาง

6.  หลักสูตร และ วิธีการสอบคัดเลือก

คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คือ  สอบข้อเขียน  สอบปฏิบัติ  และ สอบสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นวิธีใดก็ได้ตามความเหมาะสม

7.  เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  จะต้องได้รับคะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

8.  การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  จะประกาศโดยจะเรียงลำดับที่จากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน  ก็ให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

9.  การเรียกจ้าง

ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลลำปาง

ประกาศโรงพยาบาลลำปาง

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  โรงพยาบาลลำปาง

------------------

ด้วยโรงพยาบาลลำปางมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  เพศชาย  จำนวน  1  อัตรา  ดังนี้

1.  ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,852 บาท

1.1  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.2  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office ได้ดี (มีการทดสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์)

1.3  มีความรู้ในการอ่าน เขียน แปลศัพท์ภาษาอังกฤษได้

1.4  สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เวรเช้า บ่าย ดึก

หน้าที่โดยย่อ  ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้  เช่น  พลิกตัว  เช็ดตัว ป้อนอาหาร น้ำและยาให้แก่คนไข้ เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน เสื้อผ้าของคนไข้ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร

2.1  เพศชาย  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และ ไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

2.3  มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน  มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี

2.4  มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวและโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานโดยผ่านการรับรองจากแพทย์

3.  วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  โรงพยาบาลลำปาง  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  7  ตุลาคม  2554 ภาคเช้าเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.

4.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต้นฉบับและสำเนาดังต่อไปนี้ (หากไม่สามารถนำเอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ให้มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการสมัครแทน)

4.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 3 x 4 ซม. หรือ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ปี  นับถึงวันปิดรับสมัคร  จำนวน รูป

4.2  ทะเบียนบ้าน  บัตรประจำตัวประชาชน  ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) พร้อมสำเนา  จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

/4.3 ใบรับรองแพทย์...

- 2 -

4.3  ใบรับรองแพทย์ จำนวน  1  ฉบับ  ให้ผู้สมัครใช้ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลลำปางเท่านั้น  โดยผู้สมัครต้องไปรับคูปองที่เจ้าหน้าที่รับสมัครก่อน  เพื่อนำไปติดต่อทำบัตรที่ห้องทะเบียน  เมื่อได้ใบรับรองแพทย์แล้วให้นำไปให้เจ้าหน้าที่รับสมัครเป็นหลักฐานประกอบการสมัครสอบ

4.4  ประกาศนียบัตร  หรือ หนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพร้อมใบระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ ซึ่งผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้วภายในวันเปิดรับสมัครสอบวันสุดท้าย คือ วันที่ ตุลาคม  2554 พร้อมสำเนาจำนวนอย่างละ ฉบับ

4.5  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ

4.6  หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ (ถ้ามี)

5.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่สอบคัดเลือก

โรงพยาบาลลำปางจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  และกำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่สอบคัดเลือกให้ทราบในวันที่ 14  ตุลาคม  2554  เวลา 14.00 น.  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ตึกอำนวยการ ชั้น 2  โรงพยาบาลลำปาง

6.  หลักสูตร และ วิธีการสอบคัดเลือก

คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คือ  สอบข้อเขียน  สอบปฏิบัติ  และ สอบสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นวิธีใดก็ได้ตามความเหมาะสม

7.  เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  จะต้องได้รับคะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

8.  การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  จะประกาศโดยจะเรียงลำดับที่จากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน  ก็ให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

9.  การเรียกจ้าง

ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลลำปาง

�ับ�w)��h�N@�K��นาดังต่อไปนี้

4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 3 x 4 ซม. หรือ 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี  นับถึงวันปิดรับสมัคร  จำนวน 2 รูป

4.2  ทะเบียนบ้าน  บัตรประจำตัวประชาชน  ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) พร้อมสำเนา  จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

/4.3 ใบรับรองแพทย์...

- 2 -

4.3 ใบรับรองแพทย์ จำนวน  1  ฉบับ  ให้ผู้สมัครใช้ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลลำปางเท่านั้น  โดยผู้สมัครต้องไปรับคูปองที่เจ้าหน้าที่รับสมัครก่อน เพื่อนำไปติดต่อทำบัตรที่ห้องทะเบียน  เมื่อได้ใบรับรองแพทย์แล้วให้นำไปให้เจ้าหน้าที่รับสมัครเป็นหลักฐานประกอบการสมัครสอบ

4.4 ประกาศนียบัตร  หรือ หนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพร้อมใบระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ ซึ่งผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้วภายในวันเปิดรับสมัครสอบวันสุดท้าย คือ วันที่ 7 ตุลาคม  2554 พร้อมสำเนาจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4.5 ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ

4.6 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ (ถ้ามี)

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่สอบคัดเลือก

โรงพยาบาลลำปางจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  และกำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่สอบคัดเลือกให้ทราบในวันที่ 14 ตุลาคม  2554  เวลา 14.00 น.  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ตึกอำนวยการ ชั้น 2  โรงพยาบาลลำปาง

6. หลักสูตร และ วิธีการสอบคัดเลือก

คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คือ  สอบข้อเขียน  สอบปฏิบัติ  และ สอบสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นวิธีใดก็ได้ตามความเหมาะสม

7. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  จะต้องได้รับคะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

8. การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ 

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  จะประกาศโดยจะเรียงลำดับที่จากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน  ก็ให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

9. การเรียกจ้าง 

ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลลำปาง

 
free pokerfree poker
Designed by Lampang Hospital