นายแพทย์ธานี   ลิ้มทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ให้การต้อนรับนายธานินทร์   สุภาแสน   ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ในโอกาสเป็นประธานเปิดศูนย์โรคไต  โรงพยาบาลลำปาง  ซึ่งได้รับงบประมาณของจังหวัดลำปางในโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยไตเทียม  รพ.ลำปาง  ตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง  4  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปาง  ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มีความเข้มแข็ง  มีภูมิคุ้มกัน  สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว  ลดระยะเวลาในการรอคิวสำหรับฟอกเลือด  และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการรักษาต่อที่จังหวัดอื่น