.:: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลลำปาง ::.
.:: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลลำปาง ::. .:: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลลำปาง ::. .:: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลลำปาง ::. .:: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลลำปาง ::.
.:: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลลำปาง ::.
 
ศูนย์แพทยศาสตรฯอื่นๆ   ::      

.:: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลลำปาง ::. .:: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลลำปาง ::. .:: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลลำปาง ::.

.:: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลลำปาง ::.
Free Web Counter
 
.:: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลลำปาง ::. .:: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลลำปาง ::. Untitled Document Untitled Document

คุณคิดว่าการที่มีระบบ E-learning ดีหรือไม่แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
.:: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลลำปาง ::. .:: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลลำปาง ::. .:: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลลำปาง ::.
April - 2014
MoTuWeThFrSaSu
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

 

dasdfadsf
.:: บรรยากาศการเรียน/การสอน ::.
 
.:: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลลำปาง ::.

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 248 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 212 หน่วยกิต

วิชาแกน 66 หน่วยกิต

12

วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต

เอกบังคับ 138 หน่วยกิต

เอกเลือก ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

วิชาโท ไม่มี

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3.1.3 กระบวนวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต

001101 ม.อ.101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

(Listening and Speaking in English)

3(3-0-6)

001102 ม.อ.102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

(Reading and Writing in English)

3(3-0-6)

001201 ม.อ.201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล

(Critical Reading and Effective Writing)

3(3-0-6)

001202 ม.อ.202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ

(English in Professional Contexts)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

013110 ม.จว.110 จิตวิทยากับชีวิตประจาวัน

(Psychology and Daily Life)

3(3-0-6)

เลือก 2 กระบวนวิชาจาก

050106 ม.ศท.106 ศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า

(Humanistic Arts)

3(3-0-6)

109114 วจ.ศป.114 ศิลปะในชีวิตประจาวัน

(Arts in Everyday Life)

3(3-0-6)

154104 ส.ภม.104 การอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม

(Environmental Conservation)

3(3-0-6)

702101 บธ.กง.101 การเงินในชีวิตประจาวัน

(Finance for Daily Life)

3(3-0-6)

851100 สม.100 การส่อื สารเบือ้ งตน้

(Introduction to Communication)

3(3-0-6)

176100 น.ศท.100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่

(Law and Modern World)

3(3-0-6)

13

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

เลือก 2 กระบวนวิชาจาก

208101 .สถ.101 สถิติสาหรับการดารงชีวิตและการทางาน

(Statistics for Everyday Life and Work)

3(2-2-5)

201116 ว.วท.116 วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร้อน

(Science and Global Warming)

3(3-0-6)

359202 กพส.202 พืชและอาหารปลอดภัย

(Plant and Food Safety)

3(3-0-6)

461100 ภ.วภ.100 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม

(Herbs for Health and Beauty)

3(3-0-6)

571113 พย.ศท.113 การรักษาสมดุลแห่งชีวิตวัยรุ่น

(Maintenance of Equilibrium Adolescent Life)

3(3-0-6)

602102 อ.ทช.102 ชีวิตกับพลังงานทางเลือก

(Life and Alternative Energy)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต

329102 พ.พว.102 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1

(Student Quality Development through Activities 1)

1(0-3-0)

เลือก 2 กระบวนวิชาจาก

057121 ศ.ล.121 ฟุตบอลเพื่อชีวิตและการออกกาลังกาย

(Football for Life and Exercise)

1(0-3-0)

057122 ศ.ล.122 ว่ายน้าเพื่อชีวิตและการออกกาลังกาย

(Swimming for Life and Exercise)

1(0-3-0)

057123 ศ.ล.123 วอลเลย์บอลเพื่อชีวิตและการออกกาลังกาย

(Volleyball for Life and Exercise)

1(0-3-0)

057125 ศ.ล.125 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อชีวิตและการออกกาลังกาย

(Rhythmic Activities for Life and Exercise)

1(0-3-0)

057126 ศ.ล.126 บาสเกตบอลเพื่อชีวิตและการออกกาลังกาย

(Basketball for Life and Exercise)

1(0-3-0)

057127 ศ.ล.127 แบดมินตันเพื่อชีวิตและการออกกาลังกาย

(Badminton for Life and Exercise)

1(0-3-0)

057128 ศ.ล.128 เทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกาลังกาย

(Tennis for Life and Exercise)

1(0-3-0)

14

057129 ศ.ล.129 เทเบลิ้ เทนนิสเพื่อชีวติ และการออกกาลังกาย

(Table Tennis for Life and Exercise)

1(0-3-0)

057130 ศ.ล.130 กอล์ฟเพื่อชีวิตและการออกกาลังกาย

(Golf for Life and Exercise)

1(0-3-0)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 212 หน่วยกิต

วิชาแกน 66 หน่วยกิต

207133 ว.ฟส.133 ฟิสิกส์สาหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์

(Physics for Medical Students)

2(2-0-4)

305301 พ.จว.301 พฤติกรรมศาสตร์

(Behavioral Science)

2(2-0-4)

322217 พ.วช.217 บทนาสุขภาพชุมชน 1

(Introduction to Community Health 1)

2(1-3-2)

322315 พ.วช.315 บทนาสุขภาพชุมชน 2

(Introduction to Community Health 2)

2(1-3-2)

327301 .วค.301 บทนาสุขภาพครอบครัว

(Introduction to Family Health)

2(1-3-2)

330101 พ.วพ.101 บทนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1

(Introduction to Medical Sciences 1)

3(2-2-5)

330102 พ.วพ.102 บทนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2

(Introduction to Medical Sciences 2)

3(2-2-5)

330203 .วพ.203 ระบบผิวหนัง

(Integumentary System)

2(1-2-3)

330205 .วพ.205 ระบบหัวใจและหลอดเลือด

(Cardiovascular System)

5(3-6-6)

330206 .วพ.206 ระบบทางเดินหายใจ

(Respiratory System)

4(2-6-4)

330208 พ.วพ.208 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในมนุษย์

(Human Musculoskeletal system)

5(3-6-6)

330209 พ.วพ.209 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1

(Fundamental of Medical Science 1)

4(3-2-7)

330210 พ.วพ.210 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2

(Fundamental of Medical Science 2)

4(3-2-7)

330211 .วพ.211 ระบบเลือดและน้าเหลืองในมนุษย์

(Human Hematologic and Lymphatic System)

4(2-5-5)

15

330305 .วพ.305 ระบบประสาท 1

(Nervous System 1)

4(2-6-4)

330306 .วพ.306 ระบบประสาท 2

(Nervous System 2)

3(1-4-4)

330307 .วพ.307 ระบบปัสสาวะในมนุษย์

(Human Urinary System)

4(2-4-6)

330308 .วพ.308 ระบบต่อมไร้ท่อในมนุษย์

(Human Endocrine System)

3(2-3-4)

330309 .วพ.309 ระบบสืบพันธุ์ในมนุษย์

(Human Reproductive System)

4(2-4-6)

330310 .วพ.310 ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการในมนุษย์

(Human Gastrointestinal System and Nutrition)

4(2-6-4)

วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต

เอกบังคับ 138 หน่วยกิต

331301 .คพ.301 บทนาทางเวชศาสตร์คลินิก

(Introduction to Clinical Medicine)

6(4-6-8)

331401 .คพ.401 อายุรศาสตร์ 1

(Medicine 1)

10(4-18-8)

331404 .คพ.404 กุมารเวชศาสตร์ 1

(Pediatrics 1)

4(1-9-2)

331414 .คพ.414 ทฤษฎีทางศัลยศาสตร์ทั่วไป

(Theory of General Surgery)

4(4-0-8)

331415 .คพ.415 ทักษะทางศัลยศาสตร์

(Surgical Skills)

2(0-6-0)

331416 .คพ.416 การฝึกปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ทั่วไป

(Surgical Ward Practice)

4(0-12-0)

331417 .คพ.417 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1

(Obstetrics and Gynecology 1)

4(1-9-2)

331418 .คพ.418 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1

(Family and Community Medicine 1)

4(2-6-4)

331419 .คพ.419 รังสีวิทยา 1

(Radiology 1)

2(1-3-2)

16

331420 .คพ.420 รังสีวิทยา 2

(Radiology 2)

2(1-3-2)

331421 .คพ.421 สุขภาพชุมชนกับสร้างเสริมสุขภาพ

(Community health and Health promotion)

4(1-9-2)

331501 .คพ.501 อายุรศาสตร์ 2

(Medicine 2)

6(1-15-2)

331502 .คพ.502 ศัลยศาสตร์ 3

(Surgery 3)

6(2-12-4)

331503 .คพ.503 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2

(Obstetrics and Gynecology 2)

4(1-9-2)

331504 .คพ.504 กุมารเวชศาสตร์ 2

(Pediatrics 2)

4(1-9-2)

331505 .คพ.505 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2

(Family and Community Medicine 2)

4(2-6-4)

331507 .คพ.507 ออร์โทปิดิกส์

(Orthopedics)

4(1-9-2)

331508 .คพ.508 อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉิน

(Accident and Emergency Medicine)

3(1-6-2)

331509 .คพ.509 จักษุวิทยา

(Ophthalmology)

3(1-6-2)

331510 .คพ.510 โสต ศอ นาสิกวิทยา

(Otolaryngology)

3(1-6-2)

331511 .คพ.511 วิสัญญีวิทยา

(Anesthesiology)

3(1-6-2)

331512 .คพ.512 นิติเวชศาสตร์

(Forensic Medicine)

2(1-3-2)

331515 .คพ.515 จิตเวชศาสตร์

(Psychiatry)

4(2-6-4)

331516 .คพ.516 เวชศาสตร์ฟื้นฟู

(Rehabilitation Medicine)

2(1-3-2)

332601 .วป.601 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์

(Clerkship in Medicine)

8(0-24-0)

332602 .วป.602 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์

(Clerkship in Surgery)

8(0-24-0)

17

332603 .วป.603 เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

(Clerkship in Obstetrics and Gynecology)

8(0-24-0)

332604 <


แก้ไขเมื่อวันที่ : 2010-11-10
 
 

 


.:: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลลำปาง ::.