การตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลลำปาง


คำแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลลำปาง


 1. ผู้ที่มีอายุต่ำว่า 35 ปี ไม่ต้องงดอาหาร - น้ำเพื่อตรวจสุขภาพ เนื่องจากไม่ต้องตรวจไขมันและน้ำตาลในเลือด
 2. ผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไปหรือผู้ที่ประสงค์ตรวจไขมันและน้ำตาลในเลือด ให้งดอาหาร- น้ำ ตั้งแต่ 20.00 น. จนถึงเวลาเจาะเลือดตรวจ
 3. หลีกเลี่ยงการรับประทานยาแอสไพริน ยากลุ่มสเตียรอยด์และแอลกอฮอล์ 7 วัน ก่อนเก็บอุจจาระ
 4. งดอาหารประเภทเนื้อวัว, หมู, เป็ด, ไก่, เลือดสัตว์, เครื่องในสัตว์, มะเขือเทศ, แครอทและวิตามินซี เป็นเวลา 3 วันก่อนเก็บอุจจาระ ซึ่งเป็นการเตรียมตัวตรวจอุจจาระหาเม็ดเลือดแดงแบบ Stool Occult Blood กรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวข้างต้นสามารถเลือกตรวจอุจจาระหาเม็ดเลือดแดง * แบบ Stool Human Occult Blood และต้องชำระส่วนเกินเพิ่ม 50 บาท กรณีข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจเบิกคืนไม่ได้ สำหรับการตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระเป็นการค้นหามะเร็งลำไส้และทวารหนัก
 5. การเก็บอุจจาระและปัสสาวะควรเก็บในเช้าวันที่มาตรวจโดยขอรับชุดอุปกรณ์บรรจุได้ที่ห้องตรวจสุขภาพ หากไม่มีชุดอุปกรณ์ให้ถ่ายเก็บใส่ถุงพลาสติกใหม่มาจากบ้าน  และเปลี่ยนถ่ายใส่ชุดอุปกรณ์ของโรงพยาบาลก่อนส่งตรวจ
 6. วิธีเก็บปัสสาวะควรเก็บปัสสาวะเวลาเช้าหลังตื่นนอนโดยถ่ายปัสสาวะส่วนต้นทิ้งไปก่อนแล้วใช้ขวดรองรับปัสสาวะในช่วงกลางๆประมาณ 1 ใน 3 ของขวด สุภาพสตรีควรงดเก็บปัสสาวะขณะมีประจำเดือนหรือเก็บหลังประจำเดือนหมด 7วัน
 7. วิธีเก็บอุจจาระให้เก็บขนาดประมาณเท่าปลายนิ้วก้อยบรรจุในภาชนะที่โรงพยาบาลเตรียมให้ หรือใส่ถุงพลาสติกใหม่
 8. เขียนชื่อ สกุลบนสติ๊กเกอร์ หรือ กรณีมีสติ๊กเกอร์ ชื่อ – สกุลจากโรงพยาบาลลำปางจากการแจ้งชื่อตรวจสุขภาพล่วงหน้าให้ติดสติ๊กเกอร์ที่ข้างภาชนะใส่อุจจาระ – ปัสสาวะ
 9. สุภาพสตรีที่ต้องการตรวจมะเร็งปากมดลูก  ถ้ามีประจำเดือน ให้ประจำเดือนหมดก่อนประมาณ  7  วันจึงจะมาตรวจ รวมทั้งห้ามสอดยาเหน็บยาหรือสวนล้างช่องคลอดก่อนมาตรวจ
 10. ผู้ตรวจสุขภาพควรสวมเสื้อผ่าหน้า เพื่อสะดวกในการตรวจและเตรียมเอกซเรย์ กรณีสวมเสื้อแขนยาวปลายแขนเสื้อสามารถพับขึ้นระดับข้อศอกได้  เพื่อสะดวกในการวัดความดันโลหิตและเจาะเลือด
 11. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถใช้สิทธิ์เบิกได้  ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดดังนี้ 

ชาย

อัตราค่าบริการ

อายุมากกว่า 35 ปี

850 บาท

อายุน้อยกว่า 35 ปี

380 บาท

หญิง

อัตราค่าบริการ

อายุมากกว่า 35 ปี

1,050 บาท

อายุน้อยกว่า 35 ปี

580 บาท

***การตรวจสุขภาพมีส่วนเกินบางรายการที่ไม่สามารถเบิกคืนได้***


        ทั้งนี้สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกตามหน่วยงานต้นสังกัดได้ ข้าราชการหน่วยอื่นๆไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงในการตรวจสุขภาพประจำปีได้ยกเว้นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงการตรวจสุขภาพประจำปีได้เฉพาะตนเองเท่านั้น โดยมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพิ่มเบิกไม่ได้บางรายการ

        สำหรับการตรวจสุขภาพรายกลุ่มโรงพยาบาลลำปางจะดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าตรวจสุขภาพไปที่หน่วยงานภายหลังหรือชำระในวันที่มาตรวจโดยแจ้งให้ทราบก่อนเข้าตรวจเพื่อจะได้จัดเตรียมข้อมูลค่าตรวจสุขภาพให้ล่วงหน้า

 1. กรุณานำบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวผู้รับบริการโรงพยาบาลลำปางมาด้วยเพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน

หมายเหตุ     กรณีตรวจสุขภาพรายกลุ่มกรุณาแจ้งเวียนคำแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปีโรงพยาบาลลำปางให้บุคลากรในหน่วยงานทราบก่อนเข้าตรวจสุขภาพประจำปี 

***ติดต่อรับบริการหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ห้องตรวจสุขภาพ งานผู้ป่วยนอก
ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น ใกล้บันไดเลื่อน ***

โทรศัพท์ 054237400 - 99 ต่อ 8158 หรือ 8159
โทรสาร 054237449  Email: lphacu@hotmail.com


โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลลำปาง


    ราคา สิทธิการเบิกราชการ / รัฐวิสาหกิจ หมายเหตุ
รายการ ประโยชน์ บาท อายุน้อยกว่า 35 ปี อายุมากกว่า 35 ปี รายการที่
เลือกตรวจ
      หญิง ชาย หญิง ชาย
 การตรวจร่างกายโดยแพทย์ เพื่อค้นหาความผิดปกติ 50 0 0 0 0  
 การตรวจทางห้องปฎิบัติการ              
    -  เอกซ์เรย์ทรวงอก/ ปอด เพื่อดูความผิดปกติของปอด (เบิกได้ 170 บาท) 220  
    -  ตรวจปัสสาวะ เพื่อดูอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ 60  
    -  ตรวจอุจจาระ ตรวจหาพยาธิ/ความผิดปกติของอุจจาระ 60  
    -  ตรวจเลือด ในอุจจาระ ดูภาวะการมีเลือดออกในทางเดินอาหารเพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้และทวารหนัก
* ชำระส่วนเกินเพิ่ม 50 บาท เบิกคืนไม่ได้
30  
   -  ตรวจเลือด ในอุจจาระ
     แบบ Human occult blood
80 30 30 30 30  
ชำระส่วนเกินเพิ่ม 50 บาท เบิกคืนไม่ได้  
    -  ตรวจมะเร็งปากมดลูก ** เพื่อค้นหามะเร็งปากมดลูกระยะแรก 200 0 0  
    -  ตรวจคลื่นหัวใจ เพื่อดูภาวะการทำงานของหัวใจ 200 0 0 0 0  
 ตรวจเลือดเพื่อหา              
    -  หมู่เลือด *** เพื่อทราบหมู่เลือด 50  
    -  ความเข้มข้นของเม็ดเลือด ดูภาวะโลหิตจางและภาวะแทรกซ้อน 90  
 การตรวจสารเคมีในเลือด              
    -  ระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อค้นหาโรคเบาหวาน 40 0 0  
    -  ค่าการทำงานของไต เพื่อดูการทำงานของไต 80 0 0  
    -  ค่ากรดยูริค ดูภาวะเสี่ยงต่อโรคเกาท์ 60 0 0  
    -  ค่าไขมันคลอเรสเตอรอล /
  ไขมันไตรกลีเซอไรด์
เพื่อดูค่าไขมันในเลือดซึ่งอาจก่อให้เกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
120 0 0  
         
   -   ค่าไขมัน  HDL/ LDL   250 0 0 0 0  
    -  การตรวจสมรรถภาพของตับ
    ได้แก่ SGOT   SGPT
    Alk Phosphatase
เพื่อดูการทำงานของตับ  ภาวะตับอักเสบ 120
 
 
    -  PSA ( เฉพาะเพศชายอายุ  เกิน40 ปี )  *  ตรวจดูภาวะของมะเร็งต่อมลูกหมาก 300 0 0 0 0
 
    -  AFP (AlphaFeto) ตรวจดูภาวะของมะเร็งตับ 250 0 0 0 0  
    -  HBsAg ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 130 0 0 0 0  
    -  VDRL ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส 50 0 0 0 0  
    -  AntiHIV ตรวจหาเชื้อเอดส์ 120 0 0 0 0  
  * เฉพาะชาย  **  เฉพาะหญิง  *** เฉพาะผู้ตรวจครั้งแรก    
  # กรุณาใส่เครื่องหมาย √  ในรายการที่ต้องการตรวจ #
รวม          
หมายเหตุ  เบิกได้ 0 เบิกไม่ได้  
       สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเลือกรับการตรวจได้หรือให้เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำพร้อมให้แพทย์พิจารณาเลือกการตรวจที่เหมาะสม        เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไปของท่าน 
ติดต่อรับบริการหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ห้องตรวจสุขภาพ งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง 
โทรศัพท์  054237400 - 99 ต่อ 8158 หรือ 8159 โทรสาร 054237449  Email : lphacu @ hotmail.com 

>>>>> ดาวน์โหลดเอกสารตารางขอข้อมูลรายชื่อตรวจสุขภาพกลุ่ม คลิก <<<<<