นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

นายแพทย์จรัล ปันกองงาม
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2

นายอธิฐาน วงศ์ใหญ่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายแพทย์ราวิน โซนี่
รองผู้อำนวยการด้านศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

นายแพทย์นิพนธ์ เฉลิมพันธ์ชัย
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

นางสมพร เลิศวิริยเสถียร
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

 

dr-pakpoom

นายแพทย์ภาคภูมิ พจนารถ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัสดุและบำรุงรักษา

นายแพทย์ธานินทร์ สุขวัลย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินและบัญชี

นายแพทย์อตินาท ศรีรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ
และหัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก