นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง​

นายแพทย์จรัล ปันกองงาม
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายอธิฐาน วงศ์ใหญ่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

แพทย์หญิงชุลีพร นนทสูต
ผู้อำนวยการด้านศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

นายแพทย์นิพนธ์ เฉลิมพันธ์ชัย
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

นางสมพร เลิศวิริยเสถียร
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

นายแพทย์ภาคภูมิ พจนารถ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัสดุและบำรุงรักษา

นายแพทย์อตินาท ศรีรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินการคลังและบัญชี

นายแพทย์อุทัย เพ็งธรรม 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านตรวจสอบภายใน

นายแพทย์นิพนธ์ ปันทะรส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านโครงสร้างและวิศวกรรม

แพทย์หญิงวชิราภรณ์ อรุโณทอง  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาบุคลากร