นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง​

 

นายแพทย์นรัตว์ ประสพโชค
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1

แพทย์หญิงวชิราภรณ์ อรุโณทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2

นายแพทย์นิพนธ์ ปันทะรส
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อาวุโส

นายแพทย์นิพนธ์ เฉลิมพันธ์ชัย
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายอธิฐาน วงศ์ใหญ่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

แพทย์หญิงชุลีพร นนทสูต
ผู้อำนวยการด้านศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

นางสาวเบญจมาศ วงค์มณีวรรณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล