ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างวาดภาพบนผนัง สำหรับโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยและด้อยโอกาสในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างวาดภาพบนผนัง สำหรับโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยและด้อยโอกาสในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง