ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อ DISPOS.GLOVE SIZE S จำนวนประมาณ 50,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อ DISPOS.GLOVE SIZE S จำนวนประมาณ 50,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)