ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตลับบรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ เพื่อใช้เป็นสารเคมีในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Cassette 100 RFID) จำนวนประมาณ 240 ตลับ

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตลับบรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ เพื่อใช้เป็นสารเคมีในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Cassette 100 RFID) จำนวนประมาณ 240 ตลับ