ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เป็นระยะเวลา ๓ เดือน (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เป็นระยะเวลา ๓ เดือน (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง