ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง