ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1 x 2 เมตร สำหรับโครงการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 50 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1 x 2 เมตร สำหรับโครงการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 50 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง