คำแนะนำการตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

1. โรงพยาบาลลําปางไม่ได้รับตรวจสุขภาพสําหรับไปทํางานต่างประเทศอื่นๆ (แบบฟอร์ม ก) เนื่องจากมีการระบุผลตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการตรวจ Leprosy ซึ่งไม่มีการตรวจในโรงพยาบาลลําปาง

2. โรงพยาบาลลําปางรับตรวจสุขภาพไปทํางานต่างประเทศแบบ ข,ค,ง คือเฉพาะไต้หวัน, สาธารณรัฐเกาหลี, ประเทศญี่ปุ่น, วีซ่าศึกษาต่อหรือแต่งงานประเทศจีน/ไต้หวัน และศึกษาต่อบางประเทศที่มีแบบฟอร์มการตรวจแสดงและโรงพยาบาลลําปางมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

3. เอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

     3.1 บัตรประจําตัวประชาขนตัวจริงพร้อมสําเนา 1 ฉบับ

     3.2 รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน

          – ประเทศไต้หวัน/ประเทศเกาหลี รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ ชุดสุภาพ (ไต้หวันฉากพื้นหลังรูปสีขาว)

          – ขอวีซ่าประเทศไต้หวัน/ประเทศจีน รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ (ศึกษาต่อ/แต่งงาน)

     3.3 สําเนาพาสปอร์ต 1 ฉบับ (ต้องใช้เพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารราชการและตัวบุคคล)หมายเหตุ
          – ชําระเงินเองทุกรายการตรวจ
          – ให้เซ็นรับรองสําเนาถูกต้องในสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาพาสปอร์ต พร้อมเขียนหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ดาวน์โหลดคู่มือการตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ ผ่าน QR Code

Copyright © 2023 Lampang Hospital All rights reserved