รายการตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

1. รายการตรวจสุขภาพ แบบ ข ใช้สําหรับคนหางานที่จะไปทํางานในไต้หวัน

2. รายการตรวจสุขภาพ แบบ ค ใชสำหรับคนหางานที่จะไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี

3. รายการตรวจสุขภาพ แบบ ค ใชสำหรับคนหางานที่จะไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น

Copyright © 2023 Lampang Hospital All rights reserved