โรงพยาบาลลำปาง ได้จัดสร้างห้องผ่าตัดใหญ่ 24 ห้อง สำหรับบริการการผ่าตัดทุกสาขา ซึ่งการจัดสร้างได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากล มีระบบควบคุมอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น และความดันภายในห้องผ่าตัด รวมทั้ง มีเครื่องมือให้บริการทันสมัย พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีห้องผ่าตัดเล็กให้บริการ ณ จุดบริการผู้ป่วยนอกอีก 1จุด นอกจากนี้เรามีทีมงานและเครื่องมือที่ทันสมัย มีการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด มีบุคลากรให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว ก่อนและหลังผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองหลังผ่าตัดได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

ในการทำการผ่าตัดผู้ป่วย ก่อนที่จะให้บริการผ่าตัดเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการผ่าตัดและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ เราจะมีการวางแผนให้บริการการระงับความรู้สึกผู้ป่วยก่อนทำผ่าตัดทุกรายในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยมีการประเมินก่อนผ่าตัดร่วมกันระหว่าง พยาบาลช่วยผ่าตัดและพยาบาลวิสัญญี เพื่อค้นหาความเสี่ยงหรือโอกาสเกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้ป่วย หากพบก็จะประสานแพทย์ผ่าตัดทราบ เพื่อให้การแก้ไขรักษาก่อนผ่าตัด

Copyright © 2021 Lampang Hospital All rights reserved