ศูนย์รวมความเป็นเลิศด้านการแพทย์

ที่ทันสมัยของภาคเหนือ

ผ่าตัดหัวใจ

ศูนย์โรคหัวใจ รพ.ลำปาง เปิดบริการ
ครบวงจรด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง
สามารถรองรับผู้ป่วยตลอด 24 ชม.

ผ่าตัดมะเร็งซับซ้อน

โรงพยาบาลลำปาง มีทีมงานเชี่ยวชาญ
และเครื่องมือที่ทันสมัย มีการเตรียม
ความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด กรณีผู้ป่วย
มีปัญหาหลายระบบ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

บริการผู้ป่วยนอก​

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกให้บริการ
ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง
ฯลฯ บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ สามารถรองรับผู้ป่วย 2,000 คน/วัน

Neonatal-care

ใส่ใจตั้งแต่แรกเกิด

บริการสุขภาพทารกแรกเกิดอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อน ครอบครัวสามารถดูแลต่อเนื่องได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โรงพยาบาลลำปาง ได้รับให้เป็นศูนย์เชี่ยวทารกแรกเกิดระดับสูง

เคมีบำบัด

โรงพยาบาลลำปางเปิดให้บริการรักษาโรคมะเร็งโดยการใช้ยาหลายรูปแบบเข้าไปทำลาย ชะลอ หรือหยุดเซลล์มะเร็งที่มีการเติบโตและแบ่งตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์โรคไต

โรงพยาบาลลำปางได้จัดตั้งทีมโรคไตแบบสหสาขาวิชาชีพ มีอายุรแพทย์โรคไต  พยาบาลไตเทียม นักกำหนดอาหาร เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกันดูแลผู้ป่วยที่เริ่มมีภาวะไตเสื่อม


Service : ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน และทันสมัย

ระบบ Online

  • จองคิวนัดหมายออนไลน์
  • ตรวจสอบสิทธิการรักษา
  • เช็คการนัดหมาย
  • ติดตามผลตรวจคัดกรอง COVID-19


Quality : พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

คลินิกนอนกรน

ภาวะนอนกรนหยุดหายใจขณะนอน เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ หลายชนิด ซึ่งอาจจะมีสาเหต หรือไม่มีสาเหตุ

อาชีวอนามัย

ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยแบบครบวงจร โดยประเมินความเสี่ยงและกำหนดรายการตรวจสุขภาพ

ฟื้นฟูหัวใจ

หลังจากการผ่าตัดหัวใจ ผู้ป่วยอาจมีความไม่มั่นใจในการทำกิจวัตรประจำวัน จำเป็นต้องทำการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ


Academy : ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ส่งเสริมงานวิจัย


Good Governance : ยึดถือธรรมาภิบาล

ลิงค์แนะนำ

การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทย์ มช.

โรงพยาบาลลำปาง

280 ถนนพหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

E-mail :: lampang@lph.go.th

โทร. 054-237-400  FAX.054-237-444

Copyright © 2018 Lampang Hospital All rights reserved