วันจันทร์

- อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซึ่ม (พญ.อัมพร ปิติภากร)
- ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (นพ.ธาตรี วีรัศวิน)
- อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด (นพ.นัฐพงศ์ ไทยานุรักษ์)
- อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง (นพ.ธนาคาร ศรีพนม)
- ศัลยกรรมทรวงอกหัวใจและหลอดเลือด (นพ.ณัฐพล อารยวุฒิกุล)
ณ ห้องตรวจศัลยกรรมหัวใจชั้น 3 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี เวลา 16.00 - 20.00 น.

วันอังคาร

- ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (นพ.อภิศักดิ์ สุนทรพันธ์)
- ศัลยกรรมกระดูก (นพ.สายันต์ สุเมธวานิชย์)
- อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด (พญ.ณัฐญ์ระวี บุรีคำ)
- อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (นพ.กิจจาคมม์ ธนาสมบูรณ์สุข)
- อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร (พญ.อลิสา จิรการพงษ์)

วันพุธ

- ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (นพ.อภิศักดิ์ สุนทรพันธ์)
- อายุรกรรมโรคเลือด (พญ.พิริยาภรณ์ เอี่ยมสาย)
- อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (นพ.อมร ตามไท)
- คลินิกจิตเวช (นพ.ณัฐเมธี นพชัยอนันต์, พญ.วีรยา สันวรรณ)

วันพฤหัสบดี

- อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซึ่ม (พญ.อัมพร ปิติภากร)
- อายุรกรรมโรคไต (นพ.ธนวัฒน์ วงศ์ชัยอุดมโชค)
- อายุรกรรมโรคปอด (พญ.ปัทมพร แสงแก้ว)
- คลินิกเดย์แคร์ (พญ.ปาริชาติ สกุลกรกิจ)

ณ ห้องตรวจอายุกรรม อาคารทรีตเม้น

วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 16.30-20.30 น.

บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

รอไม่นาน งานไม่ต้องลา
ยื่นบัตรประชาชน ห้องทะเบียน ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก

ติดต่อสอบถามเวลา 14.00-16.00 น.

  • คุณดวงสุดา แสนวงค์ โทร. 054-237400 ต่อ 1104, 1113 (อายุรกรรม)
  • คุณพิมพ์สุภัค ทิพย์พิทยานุวัฒน์ โทร. 054-237400 ต่อ4501 (เดย์แคร์)
  • คุณจตุพร ชัชวาลานนท์ โทร. 054-237400 ต่อ 8258 (ศัลยกรรมกระดูก)
  • คุณพวงผกา คำอ้ายปวน โทร. 054-237400 ต่อ 8480 (ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ)
  • คุณอภิญญา เหล็งขวัญยืน โทร. 054237400 ต่อ 4502, 4504 (จิตเวช)
  • คุณเบญจมาภรณ์ ศรีพิศุทธิ์ตระกูล โทร. 054237400 ต่อ 8846 (ศัลยกรรมทางเดินหัวใจ)
X-ray

เวลา 16.30 – 20.30 น.

รับเฉพาะผู้ป่วยที่มีใบส่งตรวจจากแพทย์

ในโรงพยาบาลลำปาง และโรงพยาบาลเครือข่าย

วันอังคาร และ วันพฤหัสดี

แมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เต้านม    (Mammogram & Altrasound breast)   700 บาท

อัลตราซาวด์ (Ultrasound)     500 บาท

ติดต่อสอบถามวันเวลาราชการ โทร. 054237400 ต่อ 3207

วันจันทร์ พุธ และศุกร์

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 1,000 – 3,000 บาท

(CT Scan) ราคาขึ้นอยู่กับชนิดการตรวจ

ติดต่อสอบถามวันเวลาราชการ โทร. 054237400 ต่อ 3306

gastro

ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก

วันจันทร์ – ศุกร์

 

ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ห้องส่องกระเพาะอาหาร

ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (EDG)   2,000 บาท

เวลา 06.00 – 08.30 น. และ 16.30 – 19.00 น.

ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)   3,600 บาท

เวลา  16.30 – 19.00 น.

Dental

ชั้น 2 อาคารทันตกรรม

วันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 16.00 – 20.00 น.

 

ค่าธรรมเนียมการตรวจ 100 บาท

บริการทันตกรรม

บริการจัดฟันวันอังคารที่ 4 ของเดือน / วันพุธ ที่ 1 และ 3 ของเดือน

ติดต่อสอบถาม โทร. 054-237400 ต่อ 4000 หรือ 080-7016133

Copyright © 2021 Lampang Hospital All rights reserved