คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 16.30-20.30 น

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดในเวลาราชการ เวลา 14.00-16.00 น.

  • คุณดวงสุดา แสนวงค์ หรือ คุณพวงผกา สัญญา โทร. 054-237400 ต่อ 1104, 1113 (อายุรกรรม)
  • คุณจตุพร ชัชวาลานนท์ โทร. 054-237400 ต่อ 8258 (ศัลยกรรมกระดูก)
  • คุณพวงผกา คำอ้ายปวน โทร. 054-237400 ต่อ 8480 (ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ)
  • คุณสมพิตร ทรายสมุทร โทร. 054237400 ต่อ 4502, 4504 (คลินิกจิตเวช)

ยื่นบัตรประชาชน ห้องทะเบียน ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี
โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมคลินิกพิเศษ 300 บาท/ครั้ง (เบิกไม่ได้)
รายได้ทั้งหมดเข้ากองทุนพัฒนาโรงพยาบาลลำปาง

บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว รอไม่นาน งานไม่ต้องลา
ค่าธรรมเนียมการตรวจไม่สามารถเบิกคืนได้
คลินิกพิเศษส่องกล้องระบบทางเดินอาหารชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก
วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 06.00 - 08.30 และ เวลา 16.30-19.00
ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (EGD) ราคา 2,000 บาท
เวลา 16.30-19.00
ส่องกล้องลำใส้ใหญ่ (Colonoscopy) ราคา 3,600 บาท
ติดต่อ คุณนุตประวีณ์ อรดี
โทร. 054-237400 ต่อ 8483 ในวันเวลาราชการ 8.00-16.00 น.
คลินิกพิเศษทางรังสีวิทยา ห้องเอกซเรย์ อาคารทรีตเมนต์
เวลา 16.30-20.30
วันอังคาร และ พฤหัสบดี
Mammogram & US breast ราคา 700 บาท
Ultrasound ราคา 500 บาท

วันจันทร์ และ พุธ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ราคา 1,000 - 3,000 บาท ขึ้นอยู่กับชนิดการตรวจ

รับเฉพาะผู้ป่วยที่มีใบส่งตรวจจากแพทย์ในโรงพยาบาลลำปาง
และโรงพยาบาลเครือข่าย

ติดต่อห้องเอกซเรย์ วันราชการ โทร. 054-327400 ต่อ 3207
ติดต่อสอบถามและนัดคิว ห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
วันราชการ โทร. 054-327400 ต่อ 3306
Copyright © 2018 Lampang Hospital All rights reserved