คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

SPECIAL MEDICAL CLINIC : SMC

เปิดให้บริการ วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 16.30-20.30 น.

ณ ห้องตรวจโรคเรื้อรังทางอายุกรรม อาคารทรีตเมนต์

ค่าธรรมเนียมการตรวจรักษา 300 บาท/ครั้ง (เบิกไม่ได้)
ยื่นบัตรประชาชน ห้องทะเบียน ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี

ติดต่อสอบถาม

สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมาย

ทุกวันราชการ 

โทรศัพท์ 054-237400 ต่อ 8251 (เวลา 13.00 – 16.00 น.)

ต่อ 1104 (เวลา 16.00 – 20.00 น.)

 

ตารางแพทย์ออกตรวจ

จันทร์

 • คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติซึ่ม (พญ.อัมพร ปิติภากร)
 • คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ (นพ.ธาตรี วีรัศวิน)
 • คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (พญ.ปองขวัญ พิละกันทา)
  *มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเบิกไม่ได้ สอบถามก่อนได้ที่ คุณวราภรณ์ 054-237400 ต่อ 7107*
 • คลินิกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง (นพ.ประกาศิต คูสุวรรณ)
 • คลินิกศัลยกรรมทรวงอกหัวใจและหลอดเลือด (นพ.ณัฐพล อารยวุฒิกุล)
  *ณ ห้องตรวจศัลยกรรมหัวใจชั้น 3 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี*

อังคาร

 • คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด (พญ.ณัฐญ์ระวี บุรีคำ)
 • คลินิกอายุรกรรมมะเร็งวิทยา (นพ.กิจจาคมม์ ธนาสมบูรณ์สุข)
 • คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ (นพ.สายันต์ สุเมธวานิชย์)
 • คลินิกศัลยกรรมทั่วไป (นพ.ถวัลย์ จุฑาศิลปารัตน์)
 • คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด (พญ.ปองกานต์ ทัศการ)
 • คลินิกจิตเวช (นพ.รักสกุล เมฆกุลวิโรจน์)

พุธ

 • คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด (พญ.พิริยาภรณ์ เอี่ยมสาย)
 • คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ (นพ.ธาตรี วีรัศวิน)
 • คลินิกจิตเวช (พญ.วีรยา สันวรรณ)
 • คลินิกศัลยกรรมโรคตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน (นพ.บรรณ วิทยชำนาญกุล)
 • คลินิกเวชปฏิบัติ (นพ.ทิชากร ติ๊บศรี) 
 • คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ (นพ.ธีรกร แซ่โง้ว)

พฤหัสบดี

 • คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติซึ่ม (พญ.อัมพร ปิติภากร)
 • คลินิกอายุรกรรมโรคไต (นพ.ธนวัฒน์ วงศ์ชัยอุดมโชค)
 • คลินิกอายุรกรรมโรคปอด (พญ.ปัทมพร แสงแก้ว)
 • คลินิกอายุรกรรมเดย์แคร์ (พญ.ปาริชาติ สกุลกรกิจ)
 • คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ (นพ.ทวีทรัพย์ ชัยแก้ว)
 • คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ (นพ.ศิริพงษ์ ต๊ะวัง)
 • คลินิก หู คอ จมูก (พญ.ศศิพิมพ์ บุญเพ็ง)
  *ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก*
 • คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู (นพ.จาตุรนต์ บุญพิทักษ์)
  *ชั้น 1 อาคารเวชกรรมฟื้นฟู เริ่มวันที่ 4 มกราคม 2567*
X-ray

เวลา 16.30 – 20.30 น.

รับเฉพาะผู้ป่วยที่มีใบส่งตรวจจากแพทย์

ในโรงพยาบาลลำปาง และโรงพยาบาลเครือข่าย

วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี

แมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เต้านม    (Mammogram & Ultrasound breast)   700 บาท

อัลตราซาวด์ (Ultrasound)     500 บาท

ติดต่อสอบถามวันเวลาราชการ โทร. 054237400 ต่อ 3207

วันจันทร์ พุธ และศุกร์

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 1,000 – 3,000 บาท

(CT Scan) ราคาขึ้นอยู่กับชนิดการตรวจ

ติดต่อสอบถามวันเวลาราชการ โทร. 054237400 ต่อ 3306

gastro

ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก

วันจันทร์ – ศุกร์

 

ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ห้องส่องกระเพาะอาหาร

ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (EDG)   2,000 บาท

เวลา 06.00 – 08.30 น. และ 16.30 – 19.00 น.

ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)   3,600 บาท

เวลา  16.30 – 19.00 น.

ติดต่อสอบถามวันเวลาราชการ

โทรศัพท์ 054-237400 ต่อ 8483 หรือ 089-6322323

Dental

ชั้น 2 อาคารทันตกรรม

วันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 16.00 – 20.00 น.

 

โรงพยาบาลลำปาง

280 ถนนพหลโยธิน
ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-237400
FAX. 054-237444

บริการผู้ป่วย
ข่าวสาร/กิจกรรม

Copyright © 2023-2024 All rights reserved.