โครงสร้างบริหารโรงพยาบาลลำปาง

นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง​

นายแพทย์นรัตว์ ประสพโชค
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1

แพทย์หญิงวชิราภรณ์ อรุโณทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2

นายแพทย์นิพนธ์ ปันทะรส
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อาวุโส

นายแพทย์นิพนธ์ เฉลิมพันธ์ชัย
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

แพทย์หญิงชุลีพร นนทสูต
ผู้อำนวยการด้านศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

นางสาวเบญจมาศ วงค์มณีวรรณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลลำปาง

280 ถนนพหลโยธิน
ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-237400
FAX. 054-237444

ข่าวสาร/กิจกรรม

Copyright © 2023-2024 All rights reserved.