บริการผู้ป่วยใน

ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตามคำสั่งแพทย์  ดังนี้

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์จองห้องพิเศษ

ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี

เปิดให้บริการ

          วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 20.30 น.

          วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.

โทรศัพท์ 054-237400 ต่อ 8888

 

อาคารนวมินราชประชาภักดี

อาคารเมตตา

อาคารสิทธิเกษม

โรงพยาบาลลำปาง

280 ถนนพหลโยธิน
ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-237400
FAX. 054-237444

บริการผู้ป่วย
ข่าวสาร/กิจกรรม

Copyright © 2023-2024 All rights reserved.