ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตามคำสั่งแพทย์ โดยให้บริการ ดังนี้

# วันราชการ เวลา 8.00-16.00 น.
– จองห้องพิเศษ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก            โทร. 0 5423 7400 ต่อ 8888

อัตราค่าห้องพิเศษ

อาคารนวมินราชประชาภักดี

อาคารเมตตา

อาคารสิทธิเกษม

Copyright © 2021 Lampang Hospital All rights reserved