บริการผู้ป่วยใน

ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตามคำสั่งแพทย์ โดยให้บริการ ดังนี้

# วันราชการ เวลา 8.00-16.00 น.
– จองห้องพิเศษ ชั้น 1 อาคารนวมินทร์            โทร. 0 5423 7400 ต่อ 8888

อัตราค่าห้องพิเศษ

อาคารนวมินราชประชาภักดี

อาคารเมตตา

อาคารสิทธิเกษม

โรงพยาบาลลำปาง

280 ถนนพหลโยธิน
ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-237400
FAX. 054-237444

ข่าวสาร/กิจกรรม

Copyright © 2023-2024 All rights reserved.