ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตามคำสั่งแพทย์ โดยให้บริการ ดังนี้

# ในเวลาราชการ 
– ลงทะเบียนผู้ป่วยนอน ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก  โทร. 0 5423 7400 ต่อ 8166 
– จองห้องพิเศษ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก            โทร. 0 5423 7400 ต่อ 8168

# นอกเวลาราชการ
– ลงทะเบียนผู้ป่วยนอน ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี    โทร. 0 5423 7400 ต่อ 1126
– จองห้องพิเศษ ชั้น 1 ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี      โทร. 0 5423 7400 ต่อ 8888

อาคารนวมินราชประชาภักดี

อาคารเมตตา

อาคารสิทธิเกษม

Copyright © 2021 Lampang Hospital All rights reserved