โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2520 – 2524 เพื่อสกัดกั้นผู้ป่วยที่อยู่ในต่างจังหวัดมิให้ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นในการขอรับบริการที่มีคุณภาพจากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร และเพื่อรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลจังหวัดอื่นๆ ที่มีอยู่โดยรอบ ตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการสร้างและยกฐานะโรงพยาบาลจังหวัดขึ้นเป็นโรงพยาบาลศูนย์จำนวน 15 แห่ง โรงพยาบาลลำปางได้รับการปรับเป็น โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง รับผิดชอบเขต 5 ภาคเหนือตอนบน ซึ่งในตอนนั้นมีจังหวัดในเครือข่ายรวม 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ และน่าน

“จาก โรงพยาบาลเทศบาลเมืองลำปาง

สู่ โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง”

          โรงพยาบาลลำปางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง มีการขยายศักยภาพ เพิ่มมากขึ้น ในปีงบประมาณ 2563 มีบุคลากรทั้งสิ้น  2,416 คน จำนวนเตียงผู้ป่วยในสามัญ 743 เตียง เตียง ICU 82 เตียง ซึ่งดูแลประชากรภายในจังหวัดลำปาง และรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนใน จังหวัดเขตล้านนา 2 (จ.แพร่ และ จ.น่าน)

          ปัจจุบัน โรงพยาบาลลำปาง มีแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขาและเป็น ศูนย์ความ เป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellent center)  5 สาขา  ได้แก่

  1. สาขาหัวใจและหลอดเลือด มีศูนย์โรคหัวใจสามารถทำการผ่าตัดหัวใจ การสวนหลอดเลือดหัวใจ
  2. สาขาการบาดเจ็บและการแพทย์ฉุกเฉิน ให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน Trauma Fast Track การ ผ่าตัดสมอง
  3. สาขามะเร็ง มีการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ผ่าตัด ให้ยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา
  4. สาขาทารกแรกเกิด มีการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤต
  5. สาขาเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ มีการผ่าตัดตาและเรติน่า

          อีกทั้งได้จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกขึ้นในโรงพยาบาล โดยมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนชั้น คลินิก ให้กับนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรกรรม สาขาศัลยกรรม สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สาขากุมารเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นมา โรงพยาบาลลำปางได้มีการสร้างอาคารใหม่และขยายพื้นที่บริการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนและเป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการสาธารณสุข เช่น อาคารนวมินทรราชประชา ภักดี อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น อาคารทันตกรรม อาคารเภสัชกรรม อาคารโภชนศาสตร์อาคารนิติเวช มีการ ขยายพื้นที่การบริการของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานรังสีวิทยา มีการจัดระบบกำจัดขยะติดเชื้อ อัตโนมัติชนิดบดและฆ่าเชื้อในเครื่องเดียวกัน (Autoclave) และมีศูนย์สุขภาพชุมชนม่อนกระทิง ในการ ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยระดับปฐมภูมิ ของประชากรใน เขตชุมชนเมือง เพื่อลดความแออัดในการเข้ารับ บริการที่โรงพยาบาลลำปาง อีกทั้งโรงพยาบาลลำปางยังมีแผนพัฒนาศักยภาพศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุในอนาคต 

Copyright © 2021 Lampang Hospital All rights reserved