โครงการรากฟันเทียม (Implant)

ตั้งแต่ปี 2550 มีการร่วมมือกันของ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระทรวงสาธารณสุข และ ADTEC ได้ทำการศึกษา ออกแบบและผลิตรากฟันเทียมใช้ในประเทศไทย เพื่อทดแทนการสูญเสียฟัน แก้ไขการบดเคี้ยว ให้ได้ราคาที่เหมาะสมสำหรับคนไทย โดยในระยะแรกมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมนำร่องจำนวน 30 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งโรงพยาบาลลำปาง เป็น 1 ในนั้น ที่ได้นำรากฟันเทียมมาให้บริการแก่ประชาชน โดยทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการให้บริการ ทั้งในด้านการให้คำปรึกษา ถ่ายทอดและฝึกอบรม

    โครงการยิ้มสวย เสียงใส

ภาวะ “ปากแหว่งเพดานโหว่” เป็นความผิดปกติแต่กำเนิดของการเจริญของใบหน้าระหว่างการตั้งครรภ์ ผู้ป่วยเหล่านี้ควรได้รับการรักษาแก้ไขแรกเริ่มตั้งแต่อายุ 3 เดือน ไม่ควรอายุเกิน 3 ปี และต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดต่อเนื่อง ที่เป็นไปตามเกณฑ์อายุ เพื่อแก้ไขและลดความพิการให้กลับเป็นปกติได้

กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลลำปางได้เข้าร่วม “โครงการยิ้มสวย เสียงใส” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้เข้าถึงการรักษาได้อย่างครอบคลุมแบบองค์รวม ซึ่งกลุ่มงานทันตกรรมได้มีการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องร่วมกับงานศัลยกรรมตกแต่ง กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โดยปัจจุบันให้การดูแลรักษาผู้ป่วยต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ รวมทั้งสิ้น 95 คน (ข้อมูลปี 2559-2561)

Copyright © 2018 Lampang Hospital All rights reserved