มีรายงานทางการแพทย์ได้พิสูจน์ว่า ภาวะนอนกรนหยุดหายใจขณะนอน เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ หลายชนิด รวมทั้งโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคซึมเศร้า ภาวะนอนกรนหยุดหายใจขณะนอน อาจมีสาเหตุและไม่มีสาเหตุ ดังนั้นผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัย และรักษาอาการเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด

ผู้เข้ารับการตรวจรักษาควรพาคนที่นอนด้วยมาพบกับแพทย์เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการนอนของผู้เข้ารับการตรวจเพิ่มเติม เนื่องจากพฤติกรรมบางอย่างผู้ที่นอนด้วยจะสามารถให้รายละเอียดได้ดีกว่าผู้ที่มีปัญหาการนอนหลับ

การตรวจคุณภาพการนอนหลับ คือการตรวจวัดการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกายขณะนอนหลับ เพื่อตรวจวินิจฉัยหาความผิดปกติของการนอนหลับ เช่น นอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจวาย โรคหลอดเลือดในสมอง ความจำเสื่อม ตลอดจนสมรรถภาพทางเพศเสื่อมลง ซึ่งก่อนทำการตรวจคุณภาพการนอนหลับ ผู้เข้ารับการตรวจจะมาพูดคุยกับแพทย์ไนเบื้องต้นก่อนว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการนอนหลับ เพื่อให้แพทย์พิจารณาทางเลือกหรือความจำเป็นในการตรวจและรักษาในแบบต่างๆ  2 วิธี คือ

  • Sleep test type 3
  • polysomnography

การรักษาด้วยคลื่นวิทยุเพื่อให้เพดานปากและลิ้นไก่หดตัวเล็กลง ทำให้ช่องเดินอากาศกว้างขึ้น และหายใจได้สะดวก

การรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศหายใจเข้าขณะนอนหลับ (CPAP) โดยอัดอากาศเข้าสู่ลำคอเพื่อให้ผู้ป่วยมีอากาศหายใจเพียงพอ โดยจะมีการให้นำไปทดลองใช้ก่อน เพื่อให้ผู้ป่วยได้เลือกใช้ตามความต้องการ และมีการประเมินการใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินว่ามีการใช้ที่ถูกต้อง มีคุณภาพการนอนที่ดี

Copyright © 2018 Lampang Hospital All rights reserved