คลินิกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลลำปาง

เปิดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีในสถานบริการ

          ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วแบบครบวงจร ณ จุดตรวจ

          – มีช่องทางแยกเฉพาะบริการเจาะเลือด (เวลา 08.00 – 10.00 น.)

          – มีช่องทางแยกเฉพาะสำหรับเอกซเรย์ปอด

          – มีห้องตรวจแยกเฉพาะและมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาพร้อมให้คำปรึกษา หากพบความผิดปกติจากผลตรวจสุขภาพ

          เปิดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานบริการ (Mobile check up) สำหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีความประสงค์ให้ทางโรงพยาบาลลำปางออกไปตรวจสุขภาพบุคลากรในหน่วยงานของท่านเป็นกลุ่ม (คณะ) ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  โดยจะมีทีมงานให้บริการ ดังนี้

          – บริการชั่งน้ำหนัก/วัดความดันโลหิต/ตรวจนับชีพจร

          – เจาะเลือดเพื่อตรวจหาความผิดปกติต่างๆเช่นการทำงาน ตับ ไต เบาหวาน ฯลฯ

          – เอกซเรย์ปอดอ่านผลโดยรังสีแพทย์

 

การรายงานผลการตรวจสุขภาพรวดเร็วได้มาตรฐาน

          

          – การตรวจสุขภาพรายเดี่ยวรับผลการตรวจภายใน 1 วัน กรณีมีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจรอผล 3 วันทำการ (บริการส่งผลตรวจสุขภาพทางไปรษณีย์)

          – สุขภาพรายกลุ่ม (รับผลภายหลังสิ้นสุดการนัดตรวจ)

           ผู้รับบริการน้อยกว่า 50 คน รับผลภายใน  1  สัปดาห์

           ผู้รับบริการ 50-100 คน รับผลภายใน 2 สัปดาห์

           ผู้รับบริการมากกว่า 100 คน รับผลภายใน 2–3 สัปดาห์

ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการทุกวันเวลาราชการ เวลา 8.00-16.00 น. 
ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก 
โทรศัพท์ 054-237400 – 99 ต่อ 8558 หรือ 8559
โทรสาร 054-237449  Email: lphacu8558@gmail.com
โรงพยาบาลลำปาง

280 ถนนพหลโยธิน
ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-237400
FAX. 054-237444

ข่าวสาร/กิจกรรม

Copyright © 2023-2024 All rights reserved.