ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เลนส์แก้วตาเทียมนิ่มพับได้ 1.0 D (อครีลิก ยูวี) จำนวนประมาณ 1,400 ชิ้น

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เลนส์แก้วตาเทียมนิ่มพับได้ 1.0 D (อครีลิก ยูวี) จำนวนประมาณ 1,400 ชิ้น