ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566