ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาไตเทียมสำหรับใช้ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม HAEMO-A 5 L (ชนิดเป็นกรด) และ HAEMO-B 5.5 L (ชนิดเป็นด่าง) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาไตเทียมสำหรับใช้ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม HAEMO-A 5 L (ชนิดเป็นกรด) และ HAEMO-B 5.5 L (ชนิดเป็นด่าง) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)