คำแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลลำปาง

 1. ผู้ที่มีอายุต่ำว่า 35 ปี ไม่ต้องงดอาหาร – น้ำเพื่อตรวจสุขภาพ เนื่องจากไม่ต้องตรวจไขมันและน้ำตาลในเลือด
 2. ผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไปหรือผู้ที่ประสงค์ตรวจไขมันและน้ำตาลในเลือด ให้งดอาหาร- น้ำ ตั้งแต่ 20.00 น. จนถึงเวลาเจาะเลือดตรวจ
 3. หลีกเลี่ยงการรับประทานยาแอสไพริน ยากลุ่มสเตียรอยด์และแอลกอฮอล์ 7 วัน ก่อนเก็บอุจจาระ
 4. งดอาหารประเภทเนื้อวัว, หมู, เป็ด, ไก่, เลือดสัตว์, เครื่องในสัตว์, มะเขือเทศ, แครอทและวิตามินซี เป็นเวลา 3 วันก่อนเก็บอุจจาระ ซึ่งเป็นการเตรียมตัวตรวจอุจจาระหาเม็ดเลือดแดงแบบ Stool Occult Blood กรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวข้างต้นสามารถเลือกตรวจอุจจาระหาเม็ดเลือดแดง * แบบ Stool Human Occult Blood และต้องชำระส่วนเกินเพิ่ม 50 บาท กรณีข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจเบิกคืนไม่ได้ สำหรับการตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระเป็นการค้นหามะเร็งลำไส้และทวารหนัก
 5. การเก็บอุจจาระและปัสสาวะควรเก็บในเช้าวันที่มาตรวจโดยขอรับชุดอุปกรณ์บรรจุได้ที่ห้องตรวจสุขภาพ หากไม่มีชุดอุปกรณ์ให้ถ่ายเก็บใส่ถุงพลาสติกใหม่มาจากบ้าน  และเปลี่ยนถ่ายใส่ชุดอุปกรณ์ของโรงพยาบาลก่อนส่งตรวจ
 6. วิธีเก็บปัสสาวะควรเก็บปัสสาวะเวลาเช้าหลังตื่นนอนโดยถ่ายปัสสาวะส่วนต้นทิ้งไปก่อนแล้วใช้ขวดรองรับปัสสาวะในช่วงกลางๆประมาณ 1 ใน 3 ของขวด สุภาพสตรีควรงดเก็บปัสสาวะขณะมีประจำเดือนหรือเก็บหลังประจำเดือนหมด 7วัน
 7. วิธีเก็บอุจจาระให้เก็บขนาดประมาณเท่าปลายนิ้วก้อยบรรจุในภาชนะที่โรงพยาบาลเตรียมให้ หรือใส่ถุงพลาสติกใหม่
 8. เขียนชื่อ – สกุลบนสติ๊กเกอร์ หรือ กรณีมีสติ๊กเกอร์ ชื่อ – สกุลจากโรงพยาบาลลำปางจากการแจ้งชื่อตรวจสุขภาพล่วงหน้าให้ติดสติ๊กเกอร์ที่ข้างภาชนะใส่อุจจาระ – ปัสสาวะ
 9. สุภาพสตรีที่ต้องการตรวจมะเร็งปากมดลูก  ถ้ามีประจำเดือน ให้ประจำเดือนหมดก่อนประมาณ  7  วันจึงจะมาตรวจ รวมทั้งห้ามสอดยาเหน็บยาหรือสวนล้างช่องคลอดก่อนมาตรวจ
 10. ผู้ตรวจสุขภาพควรสวมเสื้อผ่าหน้า เพื่อสะดวกในการตรวจและเตรียมเอกซเรย์ กรณีสวมเสื้อแขนยาวปลายแขนเสื้อสามารถพับขึ้นระดับข้อศอกได้  เพื่อสะดวกในการวัดความดันโลหิตและเจาะเลือด
 11. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถใช้สิทธิ์เบิกได้  ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดดังนี้ 
ชาย อัตราค่าบริการ หญิง อัตราค่าบริการ
อายุมากกว่า 35 ปี
850 บาท
อายุมากกว่า 35 ปี
1,050 บาท
อายุน้อยกว่า 35 ปี
380 บาท
อายุน้อยกว่า 35 ปี
580 บาท
***การตรวจสุขภาพมีส่วนเกินบางรายการที่ไม่สามารถเบิกคืนได้***

ทั้งนี้สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกตามหน่วยงานต้นสังกัดได้ ข้าราชการหน่วยอื่นๆไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงในการตรวจสุขภาพประจำปีได้ยกเว้นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงการตรวจสุขภาพประจำปีได้เฉพาะตนเองเท่านั้น โดยมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพิ่มเบิกไม่ได้บางรายการ

        สำหรับการตรวจสุขภาพรายกลุ่มโรงพยาบาลลำปางจะดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าตรวจสุขภาพไปที่หน่วยงานภายหลังหรือชำระในวันที่มาตรวจโดยแจ้งให้ทราบก่อนเข้าตรวจเพื่อจะได้จัดเตรียมข้อมูลค่าตรวจสุขภาพให้ล่วงหน้า

 1. กรุณานำบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวผู้รับบริการโรงพยาบาลลำปางมาด้วยเพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน

หมายเหตุ :: กรณีตรวจสุขภาพรายกลุ่มกรุณาแจ้งเวียนคำแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปีโรงพยาบาลลำปางให้บุคลากรในหน่วยงานทราบก่อนเข้าตรวจสุขภาพประจำปี

***ติดต่อรับบริการหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ห้องตรวจสุขภาพ งานผู้ป่วยนอก
ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น  ***

โทรศัพท์ 054237400 – 99 ต่อ 8558 หรือ 8559
โทรสาร 054237449  Email: lphacu@hotmail.com

Copyright © 2018 Lampang Hospital All rights reserved