คำแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลลำปาง

 1. ผู้ที่มีอายุต่ำว่า 35  ปี    ไม่ต้องงดอาหาร – น้ำ   เพื่อตรวจสุขภาพ  เนื่องจากไม่ต้องตรวจไขมันและน้ำตาลในเลือด
 2. ผู้ที่มีอายุมากกว่า 35  ปีขึ้นไปหรือผู้ที่ประสงค์ตรวจไขมันและน้ำตาลในเลือด   ให้งดอาหาร- น้ำ ตั้งแต่ 20.00 น. จนถึงเวลาเจาะเลือดตรวจ
 3. หลีกเลี่ยงการรับประทานยาแอสไพริน ยากลุ่มสเตียรอยด์และแอลกอฮอล์ 7 วัน  ก่อนเก็บอุจจาระ
 4. การเก็บอุจจาระและปัสสาวะควรเก็บในเช้าวันที่มาตรวจโดยขอรับชุดอุปกรณ์บรรจุได้ที่ห้องตรวจสุขภาพ หากไม่มีชุดอุปกรณ์ให้ถ่ายเก็บใส่ถุงพลาสติกใหม่มาจากบ้านและเปลี่ยนถ่ายใส่ชุดอุปกรณ์ของโรงพยาบาลก่อนส่งตรวจ  กรณีไม่ส่งอุจจาระหรือปัสสาวะไม่ต้องส่งกระป๋องเปล่าให้ส่งคืนชุดอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้คืนห้องตรวจสุขภาพ
 5. วิธีเก็บปัสสาวะควรเก็บปัสสาวะเวลาเช้าหลังตื่นนอนโดยถ่ายปัสสาวะส่วนต้นทิ้งไปก่อนแล้วใช้ขวดรองรับปัสสาวะในช่วง กลางๆประมาณ 1 ใน 3 ของขวด สุภาพสตรีควรงดเก็บปัสสาวะขณะมีประจำเดือนหรือเก็บหลังประจำเดือนหมด 7วัน
 6. วิธีเก็บอุจจาระให้เก็บขนาดประมาณเท่าปลายนิ้วก้อยบรรจุในภาชนะที่โรงพยาบาลเตรียมให้
 7. ให้ติดสติ๊กเกอร์ ชื่อ – สกุล ของโรงพยาบาลลำปางที่ข้างภาชนะใส่อุจจาระ – ปัสสาวะ
 8. สุภาพสตรีที่ต้องการตรวจมะเร็งปากมดลูกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการแนะนำให้มาตรวจสุขภาพในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี  กรณีถ้ามีประจำเดือนให้ประจำเดือนหมดก่อนประมาณ  7  วัน  จึงจะมาตรวจรวมทั้งห้ามสอดยาเหน็บยาหรือสวนล้างช่องคลอดก่อนมาตรว
 9. ผู้ตรวจสุขภาพควรสวมเสื้อผ่าหน้า เพื่อสะดวกในการตรวจและเตรียมเอกซเรย์ กรณีสวมเสื้อแขนยาวปลายแขนเสื้อสามารถพับขึ้นระดับข้อศอกได้ เพื่อสะดวกในการวัดความดันโลหิตและเจาะเลือด
 10. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถใช้สิทธิ์เบิกได้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยใช้ระเบียบอัตราค่าตรวจสุขภาพ ว.177 ของกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2547    ดังนี้
ชาย อัตราค่าบริการ หญิง อัตราค่าบริการ
อายุมากกว่า 35 ปี
850 บาท
อายุมากกว่า 35 ปี
1,050 บาท
อายุน้อยกว่า 35 ปี
380 บาท
อายุน้อยกว่า 35 ปี
580 บาท
***การตรวจสุขภาพมีส่วนเกินบางรายการที่ไม่สามารถเบิกคืนได้***

ทั้งนี้สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกตามหน่วยงานต้นสังกัดได้ข้าราชการหน่วยอื่นๆไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงในการตรวจสุขภาพประจำปีได้ยกเว้นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงการตรวจสุขภาพประจำปีได้เฉพาะตนเองเท่านั้นโดยมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพิ่มเบิกไม่ได้บางรายการ
สำหรับการตรวจสุขภาพรายกลุ่มโรงพยาบาลลำปางจะดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าตรวจสุขภาพไปที่หน่วยงานภายหลังหรือชำระในวันที่มาตรวจโดยแจ้งให้ทราบก่อนเข้าตรวจเพื่อจะได้จัดเตรียมข้อมูลค่าตรวจสุขภาพให้ล่วงหน้า

11.  กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานการให้บริการ
12.  กรณีมาตรวจสุขภาพรายกลุ่มโดยนัดหมายการตรวจไว้แล้วให้แจ้งชื่อหน่วยงานของท่านกับเจ้าหน้าที่ห้องตรวจสุขภาพ

หมายเหตุ :: กรณีตรวจสุขภาพรายกลุ่มกรุณาแจ้งเวียนคำแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปีโรงพยาบาลลำปางให้บุคลากรในหน่วยงานทราบก่อนเข้าตรวจสุขภาพประจำปี

***ติดต่อรับบริการหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ห้องตรวจสุขภาพ งานผู้ป่วยนอก
ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น  ***

โทรศัพท์ 054237400 – 99 ต่อ 8558 หรือ 8559
โทรสาร 054237449  Email: lphacu@hotmail.com

คำแนะนำการตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

เอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

1. บัตรประจำตัวประชาขนตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
     – ประเทศไต้หวัน/ประเทศเกาหลี รูปถ่ายขนาด 2นิ้ว 3 ใบ ชุดสุภาพ (ไต้หวันฉากพื้นหลังรูปสีขาว)
     – ขอวีซ่าประเทศไต้หวัน/ประเทศจีน รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ
     – ประเทศทั่วไป รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สำเนาพาสปอร์ต 1 ฉบับ

หมายเหตุ

          – ให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาพาสปอร์ต พร้อมเขียนหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

          – ประเทศอื่นๆรับตรวจกรณีที่มีเอกสารใบรับรองแพทย์ของประเทศนั้นๆมาให้เจ้าหน้าที่พิจารณารายการตรวจ

การปฏิบัติตัวในการตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ
 1. ผู้ที่จะไปประเทศเกาหลีให้งดอาหาร- น้ำ ตั้งแต่ 20.00 น. จนถึงเวลาเจาะเลือดตรวจเนื่องจากตรวจไขมันในเลือดและให้งดดื่มแอลกอฮอล์และรับประทานสมุนไพรก่อนมาตรวจ 7 วันเนื่องจากมีผลต่อการตรวจ         ค่าการทำงานของตับ ส่วนประเทศอื่นๆไม่ต้องงดอาหารและน้ำ
 2. การตรวจทุกประเทศมีการตรวจอุจจาระหาพยาธิวิธีเก็บอุจจาระให้เก็บขนาดประมาณเท่าปลายนิ้วก้อยบรรจุในอุปกรณ์ที่โรงพยาบาลเตรียมให้หรือให้ถ่ายเก็บใส่ถุงพลาสติกใหม่มาจากบ้านและเปลี่ยนถ่ายใส่ชุดอุปกรณ์ของโรงพยาบาลก่อนส่งตรวจ ไม่ควรรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ เช่น ลาบ ส้า แหนม เนื่องจากจะตรวจ พบไข่พยาธิในอุจจาระได้  
 3. วิธีเก็บปัสสาวะให้ถ่ายปัสสาวะส่วนต้นทิ้งไปก่อนแล้วใช้ขวดรองรับปัสสาวะในช่วง กลางๆประมาณ 1      ใน 3 ของขวด ไม่กลั้นปัสสาวะหรือทำงานหนักก่อนมาตรวจ สุภาพสตรีควรงดเก็บปัสสาวะขณะมีประจำเดือนหรือเก็บหลังประจำเดือนหมด 7 วัน
 4. หลีกเลี่ยงการรับประทานยาแอสไพริน ยากลุ่มสเตียรอยด์ งดดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลังก่อนมาตรวจเนื่องจากมีผลต่อความดันโลหิต ชีพจร
 5. พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง รวมทั้งงดการมีเพศสัมพันธ์ในคืนก่อนมาตรวจ
 6. ผู้ตรวจสุขภาพควรสวมเสื้อผ่าหน้า เพื่อสะดวกในการตรวจและเตรียมเอกซเรย์ กรณีสวมเสื้อแขนยาวปลายแขนเสื้อสามารถพับขึ้นระดับข้อศอกได้ เพื่อสะดวกในการวัดความดันโลหิตและเจาะเลือด
 7. ควรทราบข้อมูลส่วนตัวของตนเองเช่น ประวัติแพ้ยา ประวัติการผ่าตัด ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต น้ำหนัก ส่วนสูง ประวัติการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย(เพศหญิง)
ข้อตกลงการตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ
 1. กรณีเดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามประกาศ ศบค.ให้ตรวจ LAB COVID – 19 ก่อนมารับการตรวจโดยผลตรวจไม่เกิน 3 วัน จากพื้นที่อื่นๆให้เขียนไทม์ไลน์ 14 วันก่อนมาตรวจ
 2. ให้โทรศัพท์นัดหมายการมาตรวจล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 054237400 -99 ต่อ 8559 หรือในระบบไลน์ตาม QR Code
 3. การรับผลการตรวจ
 4. 3.1 กรณีเอกสารครบถ้วนและตรวจครบตามขั้นตอนบริการของโรงพยาบาลลำปางในวันที่มาตรวจทั้งนี้ผลตรวจผ่านเกณฑ์จะได้รับผลการตรวจภายใน  3 วันทำการ การส่งผลทางไปรษณีย์จะถูกจัดส่งหลังเอกสารได้รับการเซ็นครบถ้วนในวันถัดไป
  3.2 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนและตรวจไม่ครบตามขั้นตอนบริการของโรงพยาบาลลำปาง จะได้รับผลตรวจภายใน  3 วันทำการหลังเอกสารครบถ้วนและตรวจตามขั้นตอน
 5. การโทรศัพท์ติดตามผลตรวจให้ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 054 – 237400 – 99 ต่อ 8559 เวลา 10.000 -12.00 น.และ 13.00 – 16.00 น.ในวันราชการ โทรสาร (FAX) 054 – 237449 E-mail : lphacu@hotmail.com
รายการแนบท้าย : ค่าตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปี ให้พบแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาก่อนทุกครั้ง และให้เบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำปี ดังนี้

Copyright © 2021 Lampang Hospital All rights reserved