โรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบอาชีพ มีสาเหตุจากการสัมผัสสิ่งคุกคามในรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ เช่น สิ่งคุกคามทางกายภาพ (การทำงานในที่เสียงดัง , การทำงานกับรังสี, การทำงานที่มีแรงสั่นสะเทือน เป็นต้น) สิ่งคุกคามทางชีวภาพ (เชื้อโรคต่างๆ) สิ่งคุกคามด้านสารเคมีประเภทต่างๆ รวมถึงการทำงานที่ผิดหลักกายศาสตร์ เป็นต้น

เปิดให้บริการ วันอังคาร-วันพุธ เวลา 8.30-16.00 น.

โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามัยด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน

  • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
  • ตรวจรักษาโรคที่เกิดจากการทำงาน/สิ่งแวดล้อม
  • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานในที่อับอากาศ
  • ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
  • ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงด้วยเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์
  • เดินสำรวจสถานประกอบการเพื่อให้คำแนะนำเรื่องสิ่งคุกคามสุขภาพและรายการตรวจตามความเสี่ยงจากการทำงาน
  • ตรวจสุขภาพเพื่อประเมินก่อนกลับไปทำงาน
  • จัดโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานประกอบการ

ดังนั้นการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง จึงถือเป็นการเฝ้าระวังความผิดปกติของสุขภาพที่อาจเกี่ยวเนื่องจากการทำงานได้แต่เนิ่นๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ทราบภาวะสุขภาพและแนวโน้มการเจ็บป่วยของพนักงาน หรือหากผู้ประกอบอาชีพเริ่มมีพยาธิสภาพ การเจ็บป่วยในระยะเริ่มต้น จะได้ให้การรักษาหรือป้องกันได้ทันท่วงที การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยแบบครบวงจร เป็นการให้บริการตั้งแต่การประเมินความเสียงและกำหนดรายการตรวจสุขภาพ การเตรียมความพร้อมก่อนมารับบริการตรวจ ให้บริการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงด้วยเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน และมีการติดตามเฝ้าระวังภาวะสุขภาพหลังรับบริการตรวจอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ชั้น 2 อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนหัวเวียง 

โทร  : 054-327400 ต่อ 5610 E-mail: occ.lampang@gmail.com

Copyright © 2018 Lampang Hospital All rights reserved