ห้องตรวจอายุรกรรม

              ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรมทั่วไป, ผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรมซับซ้อน ให้คำแนะนำ ปรึกษา รักษา ป้องกันโรค รวมถึงแนะนำการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ติดต่อสอบถาม

อาคารทรีตเมนท์

เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 น. -16.00 น.

โทรศัพท์ 054-237400 ต่อ 1104

 

ตารางแพทย์ออกตรวจ

จันทร์

ช่วงเช้าเวลา 8.00 – 12.00 น.

 • แพทย์อายุรกรรม
 • นพ.กิจจาคมม์
 • นพ.จารุวัตร์
 • แพทย์อายุรกรรม

ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.

 • แพทย์อายุรกรรม
 • นพ.กิจจาคมม์
 • นพ.ศุภณัฐ
 • พญ.ปัทมพร
 • นพ.อุทัย
 • พญ. ธนิตา
 • พญ.ณัชญ์ระวี

อังคาร

ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • แพทย์อายุรกรรม
 • นพ.กิจจาคมม์
 • พญ.พิริยาภรณ์
 • พญ.ปองกานต์
 • พญ.ณัฐธยา
 • แพทย์อายุรกรรม
 • พญ.เบญจมาศ

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • แพทย์อายุรกรรม
 • นพ.กิจจาคมม์
 • พญ.พิริยาภรณ์
 • พญ.ปองกานต์
 • พญ กนกศรี
 •  นพ.ประกาศิต
 • นพ.ประนาท
 • นพ.ทศพล
 • นพ.วรพจน์

พุธ

ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • แพทย์อายุรกรรม
 • นพ.กิจจาคมม์
 • นพ. จารุวัตร์
 • พญ.ณัฐธยา (เวียนสลับ)
 • แพทย์อายุรกรรม
 • พญ.เบญจมาศ

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • แพทย์อายุรกรรม
 • นพ.กิจจาคมม์
 • นพ.ธนวัฒน์
 • นพ.วิธวินท์

พฤหัสบดี

ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

 • แพทย์อายุรกรรม
 • นพ.กิจจาคมม์

 • พญ.พิริยาภรณ์
 • พญ.ปองกานต์
 • นพ. จารุวัตร์
 • แพทย์ OPD เวียนตรวจ
 • พญ.อัมพร

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • แพทย์อายุรกรรม
 • นพ.กิจจาคมม์

 • พญ.พิริยาภรณ์
 • พญ.ปองกานต์

ศุกร์

ช่วงเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น.

อัตราค่าเฉลี่ยประมาณผู้รับบริการต่อวัน

โรงพยาบาลลำปาง

280 ถนนพหลโยธิน
ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-237400
FAX. 054-237444

ข่าวสาร/กิจกรรม

Copyright © 2023-2024 All rights reserved.